Prešovská pravoslávna eparchia

Životopis

Domov   >   Metropolita   >   Životopis

Jeho Blaženosť Rastislav,

arcibiskup prešovský, metropolita Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku


Životopis


Metropolita Rastislav (občianskym menom Rastislav Gont) sa narodil 25. januára 1978 v Snine. Základnú osemročnú školu skončil v roku 1992 a gymnázium v roku 1996 v rodnom meste. Diplom magistra teológie získal v roku 2002 na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Obhájil diplomovú prácu na tému „Tajomstvo smrti".

V priebehu 5. ročníka bohosloveckej fakulty absolvoval štvormesačný študijný pobyt na Aristotelovej univerzite v Tessalonikách v Grécku. Počas štúdia bol ubytovaný v monastieri sv. Teodory Solúnskej a zverený do duchovnej starostlivosti archim. Irinejovi (Charalambakisovi). Vďaka archim. Irinejovi počas svojho študijného pobytu strávil aj dva týždne v monastieri sv. Dionýza Olympského a jeden týždeň na Svätej hore Athos, kde navštívil viacero monastierov.

Pred promóciami ho Jeho Blaženosť Nikolaj, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska postrihol za čteca v kaplnke sv. apoštola a evanjelistu Jána Teológa v Pravoslávnom kňazskom seminári v Prešove. 7. septembra 2003 ho Jeho Blaženosť metropolita Nikolaj vysvätil na diakona a 21. septembra 2003 Jeho Vysokopreosvietenosť Myron, arcibiskup hajnovský, vykonal jeho chirotóniu za kňaza v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove.

V decembri 2003 bol ustanovený za duchovného správcu Detského domova sv. Nikolaja v Medzilaborciach.

Ako duchovný správca uvedeného zariadenia zodpovedal za duchovný život a nábožensko-mravnú výchovu 57 zamestnancov a 90 detí, ktoré mali nariadenú ústavnú starostlivosť v Detskom domove sv. Nikolaja a Reedukačnom centre sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi v Medzilaborciach. Pracoval v piatich samostatných výchovných skupinách s deťmi od najútlejšieho veku až do ich odchodu z Detského domova. Spolupracoval s vychovávateľmi a učiteľmi pri aplikácii základných kresťanských princípov do života detí. Išlo o deti, ktoré trpeli okrem sociálneho postihu v mnohých prípadoch aj mentálnym postihom.

V Detskom domove pripravil dvoch chlapcov na štúdium teológie na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Obaja prijali postrih za čteca. V roku 2008 založil v Detskom domove mládežnícky spevácky zbor sv. apoštola Andreja.

Od septembra 2007 vyučoval na Strednej odbornej škole pri Reedukačnom centre sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi v Medzilaborciach predmet náboženská výchova. Vyučovanie si vyžadovalo špeciálny prístup, pretože išlo o žiačky s nariadenou starostlivosťou v reedukačnom centre kvôli výchovným problémom a poruchám správania v kombinácii s mentálnym postihom a tehotenstvom v neplnoletosti.

Od mája 2010 bol v Detskom domove sv. Nikolaja v Medzilaborciach zamestnaný aj ako profesionálny rodič, ktorý vychovával tri deti.

Od roku 2006 absolvoval tri pobyty v monastieri sv. Jána Ruského v Pefkochori na Chalkidikách v Grécku. Rady a poučenia tunajšieho archimandritu Timoteja (Tsotrasa) ho nesmierne duchovne obohatili.

V roku 2007 navštívil monastier Wyszowa v Poľsku. Igumen Pafnutij a jeromonach Mojsej ho oboznámili so spôsobom života v tamojšom monastieri. V rozpätí rokov 2011 – 2012 strávil mesiac v monastieri sv. archanjelov v Kovilji v Srbsku. Duchovné rady a poučenia miestneho igumena vladyku Porfýrija boli pre neho určujúce pri rozhodnutí prijať mníšstvo.

6. októbra 2012 prijal mníšsky postrih - malú schimu v Pravoslávnom mužskom monastieri Položenia rúcha Presvätej Bohorodičky v Komárne s menom Rastislav. Postrih vykonal Jeho Preosvietenosť Tichon, biskup komárňansky, archimandrita monastiera.

Pri príležitosti sviatku Christovho Zmŕtvychvstania mu boli udelené cirkevné vyznamenania, a to v roku 2007 právo nosenia nabederníka a v roku 2010 právo nosenia zlatého kríža. V roku 2012 mu bola udelená hodnosť igumena a archimandritu.

20. októbra 2012 bol na eparchiálnom zhromaždení Prešovskej pravoslávnej eparchie zvolený za arcibiskupa prešovského a Slovenska. Jeho slávnostné narečenie sa konalo 17. novembra 2012 a biskupská chirotónia a intronizácia 18. novembra 2012 v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove.

11. januára 2014 bol miestnym snemom zvolený za prvohierarchu Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku a 9. februára 2014 bol intronizovaný.

Jeho Blaženosť Rastislav sa vo svojej službe snaží o posilnenie pastorálnej činnosti a liturgického života Cirkvi. Je členom Vedeckej rady Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, nad ktorou má podľa Ústavy kánonický dozor. Vďaka svojmu aktívnemu prístupu k rôznych spoločenským a cirkevným podujatiam zaujíma dobré postavenie v spoločnosti a je členom rôznych grémií.

Hovorí plynule rusky, grécky a pasívne ovláda nemecký, poľský a srbský jazyk.
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty