Prešovská pravoslávna eparchia

Teologická konferencia v Trnave

Domov   >   Vyhľadávanie
Generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda ZED v spolupráci s misijno-vzdelávacím oddelením GBÚ každoročne pre duchovných ECAV pripravujú trojdňovú teologickú konferenciu. Tá tohoročná sa konala v dňoch 16. – 18. septembra 2015 v Trnave a jej téma znela "Reformácia a politika" s podtitulom "Cirkev a štát v starostlivosti o rôzne vekové skupiny". Okrem pozvaných hostí sa jej zúčastnilo viac ako 120 evanjelických duchovných.

Konferenciu v stredu poobede otvoril a všetkých srdečne privítal generálny biskup ECAV na Slovensku doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. a domáci farár Mgr. Kristián Kostecký, ktorý poslúžil aj zvesťou Božieho slova. Na pôde Trnavského samosprávneho kraja všetkých privítal predseda TSK Ing. Tibor Mikuš, PhD. Úlohu cirkví pri riešení sociálnej problematiky a morálky spoločnosti vo svojom pozdrave vyzdvihol rektor Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave prof. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. a účastníkov konferencie pozdravil aj rektor Trnavskej univerzity v Trnave prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.

V pléne tentokrát neboli iba evanjelickí duchovní, ale aj pozvaní hostia ako arcibiskup Rastislav, metropolita Pravoslávnej cirkvi na Slovensku a v českých krajinách, bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, metropolita Katolíckej cirkvi v Slovenskej republike, biskup Reformovanej cirkvi kresťanskej v SR László Fazekas a ďalší zástupcovia viacerých štátom registrovaných cirkví a spoločností.

Po úvodných pozdravoch a privítaniach sa slova ujal vrchný cirkevný radca prof. Dr. Ulrich Heckel z Nemecka, ktorý vo svojej prednáške predstavil Lutherovo učenie o dvoch ríšach, a to nielen z biblicko-teoretického, ale aj praktického pohľadu, zamýšľajúc sa nad významom tohto učenia pre súčasnosť. Na jeho slová v koreferáte nadviazal bývalý dekan EBF ÚK prof. ThDr. Igor Kišš, ktorý priblížil slovenský pohľad na Lutherovo učenie o dvoch ríšach, zdôrazňujúc rozdiel medzi slovenským a nemeckým chápaním tohto učenia. Učenie o dvoch ríšach aplikoval na súčasnú politickú situáciu, hľadajúc miesto kresťana v dnešnej demokratickej spoločnosti.

Po prestávke sa začala panelová diskusia, ktorú moderoval generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik a ktorej sa zúčastnili predstavitelia domácej politickej scény: Ing. Ján Figeľ, PhD., Mgr. Daniel Krajcer, Ing. Ľudovít Kaník, doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD., Ing. Tibor Mikuš, PhD., Ing. Emil Ďurovčík, ktorí najprv vyslovili svoj názor na vzťah cirkvi a štátu a potom odpovedali na otázky moderátora i pléna. Prvou diskutovanou otázkou bola zmena financovania cirkvi, v ktorej sa politici zhodli na tom, že súčasný stav treba zmeniť a hľadanie ideálneho riešenia sa musí diať formou dialógu. Na stôl však prišli aj ďalšie témy ako je cirkevné školstvo, sociálne služby cirkvi či starostlivosť o kultúrne dedičstvo a pamiatky. Bez povšimnutia neostala ani otázka imigrantov a možné riešenia imigračnej krízy. Náročný deň pobožnosťou zakončil predseda ZED Mgr. Daniel Midriak.

Aj druhý deň konferencie sa niesol v duchu politiky. Po rannej pobožnosti sa prítomným prihovoril bývalý premiér SR a súčasný prezident Centra pre európske štúdiá Ing. Mikuláš Dzurinda, CSc., ktorý zdôraznil potrebu dialógu v dnešnej dobe, charakteristickej úpadkom hodnôt, čo vedie ku konfliktom. Zaspomínal si na časy svojho pôsobenia vo funkcii predsedu vlády SR a ocenil dobrý dialóg a spoluprácu s ECAV, spomínajúc aj na konkrétne osobnosti, ktoré už v časoch svojho vrcholového politického pôsobenia vyhľadával a boli pre neho inšpiráciou. Po svojom príhovore odpovedal na otázky prítomných a okrem problémov súčasnej spoločnosti sa dotkol aj európskej či svetovej politickej situácie, odhaľujúc súvislosti, ktoré treba vidieť, ak človek chce situácii porozumieť. Svoje vystúpenie zakončil poukazom na to, že všetky konflikty a krízy sa dajú zvládnuť v jednote, ktorá je výsledkom dialógu. Preto k tomuto dialógu a k takejto jednote povzbudzuje aj evanjelickú cirkev.

Ďalším vzácnym hosťom bol predseda vlády SR doc. JUDr. Róbert Fico, CSc., ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol osobnosť Dr. Martina Luthera a dielo reformácie. Ocenil pozitívne pôsobenie cirkví v spoločnosti, vyzdvihol prínos evanjelického školstva i sociálnych zariadení a zhodnotil dialóg i spoluprácu s cirkvami ako veľmi dobrú. Zároveň vyjadril ochotu riešiť aktuálne problémy vo vzájomnom dialógu a na záver konštatoval, že cirkev má u neho dvere vždy otvorené.

Tretím hosťom boli štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Mgr. Ivan Sečík, CSc. a riaditeľ Cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR JUDr. Ján Juran. Keďže minister kultúry nemohol osobne prísť medzi duchovných, štátny tajomník Mgr. Ivan Sečík prečítal jeho príhovor, v ktorom tiež vyzdvihol význam reformácie a prínos cirkví pre dnešnú spoločnosť. Obaja hostia potom odpovedali najmä na otázky poslucháčov, ktorých zaujímali praktické problémy ako je financovanie cirkvi, jednotlivé modely financovania a spolupráca v ďalších oblastiach.

Po náročnom dopoludní mali účastníci konferencie na pozvanie predsedu TTSK Ing. Tibora Mikuša, PhD. možnosť odviezť sa do Hlohovca a pozrieť si poľovnícku výstavu, alebo navštíviť Západoslovenské múzeum v Trnave, kde ich srdečne privítali a pohostili.

V piatok sa po rannej pobožnosti prítomným prihovoril biskup Fínskej evanjelickej cirkvi Matti Repo, ktorý poslucháčom predstavil Fínsku evanjelickú cirkev. Vo svojej prednáške poukázal na jav, kedy mnoho členov cirkvi odchádza a noví neprichádzajú tradičnou cestou chrámov a služieb Božích, no stretajú cirkev pri kazuáliách. Práve preto sú tieto dôležitou misijnou príležitosťou a je potrebné venovať im zvýšenú pozornosť. V diskusii odpovedal na mnohé otázky, ktoré sa týkali najmä bohoslužobnej a kauzálnej praxe, ktorá – ako ukázala prednáška – je v mnohom iná. Vo Fínsku sú napríklad bežné krsty v domácnostiach alebo sobáše mimo chrámu Božieho.

Celú teologickú konferenciu napokon zhodnotil generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik a po záverečnej pobožnosti tajomníka GBÚ pre misiu Mgr. Štefana Kissa prítomným udelil aj záverečné požehnanie.

Účastníci sa tak mohli rozísť plní dojmov, nových informácií a zážitkov zo stretnutí s bratmi a sestrami. Za všetko toto patrí vďaka Pánu Bohu, pretože vzdelávanie, diskusia, ale aj vzájomné stretnutia sú cieľom teologickej konferencie, ktorý sa aj tento rok podarilo dosiahnuť.

Fotogaléria k článku
Zdroj: Mgr. Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu, misia(at)ecav.sk | 26.9.2015 http://ecav.sk/?p=Aktual/Aktualoznam/teologicka_konferencia_2015_v_trnave

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty