Prešovská pravoslávna eparchia

Sv. liturgia pri príležitosti začiatku nového akademického roka 2022/23 na PBF PU v Prešove

Domov   >   Vyhľadávanie
Nový akademický rok 2022/23 na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove sa začal slávnostnou sv. liturgiou v stredu 28. septembra 2022 v Kaplnke sv. apoštola a evanjelistu Jána Teológa v Pravoslávnom kňazskom seminári PU v Prešove. Arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav ju odslúžil spoločne s duchovnými vyučujúcimi na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte a pôsobiacimi v Pravoslávnom kňazskom seminári. Zúčastnili sa jej i ostatní pedagógovia a študenti fakulty, ktorí ju sprevádzali svojim spevom.

Kázňou sa k prítomným prihovoril ThDr. Ján Pilko, PhD., odborný asistent Katedry kresťanskej pedagogiky a psychológie PBF PU v Prešove a zároveň správca Pravoslávnej cirkevnej obce v Becherove, ktorý poukázal na význam pokánia v živote veriaceho a nekonečnej lásky Boha k človeku.

Na záver sv. liturgie sa prihovoril dekan PBF PU v Prešove doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD. Poďakoval sa vladykovi, duchovným, ako aj všetkým prítomným, že sme sa v Christovi – plnosti Cirkvi mohli stretnúť a poprosiť o Božie požehnanie pre nový akademický rok. 

„Želám všetkým nám, aby sme boli hodní a dôstojní volať sa kresťanmi, aby sme školský rok ako učitelia a študenti, ale zároveň i veriaci, s požehnaním vladyku a modlitbami duchovenstva prežili tak, aby sme sa páčili Bohu. Aby sme boli Bohu milí, aby naše dielo bolo naozaj na Božiu slávu a nám všetkým na spásu, lebo inak nebude mať nijaký význam. Starec Emilián z monastiera Grigoriou na Sv. hore Athos zvykol vravievať, že Boh dáva svoju blahodať ľuďom pracovitým, serióznym a mlčanlivým. Tí, ktorí veľa rozprávajú a zvyknú byť mnohovravní, zostávajú opustení Bohom i ľuďmi, lebo nikto nechce počúvať ich táranie. Veľmi by som si prial, aby sme my učitelia nerozprávali do vetra, ale aby sme rozprávali vedení Svätým Duchom. Takisto prajem študentom, aby slová svojich učiteľov prijímali so všetkou vážnosťou a pracovito, usilovne, ochotne a svedomito ich uplatňovali vo svojom živote, aby naša škola bola hodná mena Pravoslávnej bohosloveckej fakulty, aby sme robili Bohu radosť a ľuďom prinášali duchovný úžitok, dobré ovocie, dobré plody pravoslávneho bohoslovia a Božej blahodate. Nech nás Boh požehná a modlitbami sv. otcov nech nám dá sily všetko toto uplatniť v živote," uviedol dekan fakulty.

Po molebene pred začiatkom školského roka pozdravil učiteľov a študentov bohosloveckej fakulty i metropolita Rastislav.

„Chcem vám popriať mnoho Božej milosti, blahodate, požehnania a pomoci v tom diele, ktoré spoločne vykonávate – mám na mysli odovzdávanie a prijímanie bohatstva pravoslávnej teológie. Obzvlášť v dnešnej dobe, plnej konfliktov a svárov, je vaša práca nanajvýš potrebná, dôležitá a užitočná. Odvážim sa tvrdiť, že tak v svetskej spoločnosti, ako aj v kresťanskej Cirkvi všetky konflikty, nedorozumenia, roztržky a sváry, rozkoly a vojny i ostatné nešťastia vznikajú z jedného jediného dôvodu - my ľudia, zaslepení svojim egoizmom, sa každému usilujeme dokázať pravdu. Lenže pravdu svoju, nie pravdu Božiu. Zatiaľ čo pravda Božia je jedna, tých svojich máme tisíce, ak nie milióny. Koľko je na tomto svete ľudí, toľko bude právd. Práve tieto naše pravdy paradoxne privádzajú svet do konfliktov, vojen, zabíjania a smrti. Preto je nanajvýš potrebné, aby naša bohoslovecká fakulta plnila svoje základné poslanie – učila všetkých pravde Božej," povedal vladyka Rastislav.

Poukázal na citát zo sv. Evanjelia: «Vsják knížnik naučívsja cárstviju nebésnomu, podóben jésť čelovíku domovítu, íže iznósit ot sokróvišča svojehó nóvaja i vétchaja» - Každý zákonník vyučený nebeskému Kráľovstvu podobá sa hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice nové i staré veci (Mt 13, 52). Sv. Písmo a pravoslávna Tradícia je „vétchoje" – z ktorého my, každá kresťanská generácia, každé ďalšie pokolenie máme spraviť „nóvoje" – teda vždy znova sprítomniť. Toto je služba, ktorá sa začala zrodom Cirkvi v deň sv. Päťdesiatnice a bude pokračovať, kým bude trvať tento svet. V tejto službe vždy nové a nové pokolenia vstupujú do práce tých, čo boli pred nimi.

Na odporúčanie vedenia bohosloveckej fakulty a kňazského seminára vladyka udelil právo nosenia podriasníka na dobu štúdia na PBF PU trom študentom teológie – Branislavovi Tomčukovi, Štefanovi Pružinskému nml. a Dávidovi Horváthovi.

„Prísť na bohosloveckú fakultu bolo vaše osobné rozhodnutie, ale oblečení v podriasníku už budete priťahovať i pozornosť iných. Využívajte na blaho pozornosť, ktorú budú na vás ľudia upriamovať. Plňte to, čo Christos povedal svojim učeníkom po svojom Zmŕtvychvstaní a pred svojim Vznesením sa na nebo: Choďte teda a učte všetky národy, krstiac ich v meno Otca, i Syna, i Svätého Ducha (Mt 28, 19). Požehnanie nosiť podriasník sa vám dáva na dobu určitú - na dobu štúdia na PBF. Ak sa rozhodnete vziať na svoje plecia kríž a jarmo kňazskej služby, potom to už bude nie právo a požehnanie, ako je to v dnešný deň, ale povinnosť nosiť odev, ktorý je znakom príslušnosti ku kňazskému stavu. Nech sa pre vás tento moment stane chvíľou, ktorá sa vám vryje hlboko do pamäte a bude vás motivovať, aby ste nielen svoje štúdium, ale najmä svoj život čo najviac naplnili pravdou Božou a Evanjeliom nášho Spasiteľa," – zdôraznil vo svojom príhovore vladyka.

Následne sa v aule PBF PU v Prešove uskutočnilo slávnostné otvorenie akademického roka 2022/23.

FOTO
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty