Prešovská pravoslávna eparchia

Slávnosti v česť sviatku Sťatia hlavy svätého Jána Krstiteľa v Ladomirovej

Domov   >   Vyhľadávanie
V dňoch 12. a 13. septembra 2015 sa v Ladomirovej konali dvojdňové slávnosti v česť sviatku Sťatia hlavy svätého Jána Krstiteľa. V sobotu ráno mládežníci, ale i starší veriaci absolvovali pešiu púť zo Stropkova do Ladomirovej. Počas púte sa zastavili v chráme Pokrova presvätej Bohorodičky vo Vagrinci, kde sa konala beseda s igumenom Sväto-Trojického monastiera v Jordanville (USA) archimandritom Lukášom. Ten im priblížil život a pôsobenie rodáka z Ladomirovej, metropolitu Lavra (Škurlu), ktorý bol prvohierarchom Ruskej pravoslávnej cirkvi v zahraničí.

Po príchode do Ladomirovej sa pri studni konalo malé posvätenie vody. Po ňom sa veriaci zhromaždili v chráme, kde sa konali celonočné bohoslužby.

V nedeľu ráno sa za účasti Jeho Blaženosti vladyku Rastislava, arcibiskupa prešovského, metropolitu českých krajín a Slovenska, Jeho Vysokopreosvietenosti vladyku Juraja, michalovsko-košického arcibiskupa, igumena Sväto-Trojického monastiera v Jordanville igumena Luku a viacerých duchovných otcov z rôznych arcidekanátov konala sv. archijerejská Liturgia.

K veriacim, ktorí sa zhromaždili na priestranstve pred chrámom sa kázňou prihovoril duchovný správca cirkevnej obce vo Vyšnom Mirošove prot. Alexander Kleban. „Ladomirová je miestom podvihov (telesného a duchovného zápasu) dobrých a vzácnych ľudí. Všetky ich podvihy (telesné a duchovné zápasy), drahí bratia a sestry, smerovali k tomu, o čom hovorilo dnešné Evanjelium – k Bohu a blížnemu. Prekrásny príklad lásky a pokory nám predkladá príbeh zo života prepodobného Makária Egyptského, jedného z otcov pravoslávneho mníšstva. Makária volali pozemským bohom, pretože tak ako nebeský Boh zakrýva nedostatky ľudí, tak aj Makárij zakrýval nedostatky svojich blížnych. Keď sa raz modlil, bolo mu z nebies povedané: „Makárij, Makárij, ty si ešte nedosiahol ani len tej svätosti, ktorú majú dve ženy, ktoré žijú v tom a tom meste." Makárij sa vybral do onoho mesta, do domu, ktorý mu bol Svätým Duchom ukázaný. Privítali ho tam dve ženy, ktorým povedal: „Z ďalekej púšte som prišiel, lebo som sa dozvedel o vašom zbožnom živote." Oni mu odpovedali: „O akom zbožnom živote? Ani len v dnešnú noc sme neboli oslobodené od lôžka svojich manželov." Makárij sa však nenechal odradiť: „Ale ja som skutočne prišiel, aby ste mi povedali, aký je spôsob vášho života!" Oni mu hovoria: „Nič zvláštne. Snáď len to, že predtým sme sa vôbec nepoznali, ale keď sme sa vydali za dvoch bratov, odvtedy žijeme spolu v tomto dome. Už je to 15 rokov, čo žijeme spolu, ale nikdy sme si nepovedali nič zlého, nikdy sme sa nehádali. Bola doba, keď sme chceli odísť do monastiera a tam slúžiť Bohu, ale naši muži s tým nesúhlasili. A tak sme dali Bohu aspoň sľub, že do samej smrti nepovieme žiadne krivé slovo." Vtedy si prepodobný Makárij pokľakol a povedal: „Naozaj, veľké sú tvoje diela, Hospodine. Ty nehľadíš na to, či je niekto monach alebo laik, nepozeráš na to, či je slobodný alebo v manželstve, ale pozorne si všímaš dobrý úmysel, dobré rozpoloženie srdca. Skutočne, drahí bratia a sestry, tento príbeh je veľmi jednoduchý, ale práve jednoduchosť a prostotu spolu s odhodlaním plniť Jeho prikázania od nás očakáva Hospodin Boh," povedal v kázni otec Alexander.

Slávnostnú archijerejskú sv. Liturgiu spevom doprevádzal miešaný spevácky zbor chrámu sv. Trojice vo Svidníku.

Po skončení svätej liturgie sa k veriacim prihovoril vladyka Juraj, ktorý vyjadril radosť z toho, že sa mohol zúčastniť slávností v Ladomirovej. „Vnímam ako veľké Božie požehnanie, že tu dnes s vami na pozvanie nášho blaženého metropolitu môžem byť a so mnou cez svojho biskupa aj veriaci a duchovní z michalovsko-košickej pravoslávnej eparchie. Vždy bolo dobrou tradíciou, a dal by Boh, aby sa obnovila, že sme sa všetci z obidvoch eparchií stretávali tu v Ladomirovej, na spoločných bohoslužbách, aby sme prijímali z jedného Kalicha toho istého Christa, Ktorý nás všetkých zjednocuje v jedno tajomné telo Christovej Cirkvi. Na tomto posvätnom mieste, kde sú uložené ako veľké požehnanie celému Slovensku ostatky sv. Jána Krstiteľa, o ktorom samotný náš Spasiteľ povedal, že nebolo väčšieho muža, ktorý sa kedy narodil zo ženy, na mieste, ktoré posvätili svojím duchovným zápasom a modlitbami mnísi ladomirovského monastiera, som veľmi rád, Vaša Blaženosť, že som sa mohol stretnúť s nasledovníkom ladomirovských mníchov, s dôstojným otcom archimandritom Lukášom, ktorý tu dnes s nami je, a cez neho aj celé Jordanvillské bratstvo, ktoré ma svoje korene na tomto svätom mieste. Pri príležitosti dnešného liturgického slávenia by som chcel nám všetkým zaželať, aby sme sa vždy schádzali s radosťou a dôverou a aby naše slávnosti neboli formalitou, ale aby sme sa pri nich mohli stretnúť so živým Iisusom Christom, Ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, a to isté víťazstvo nad smrťou, spolubratstvo a zbožštenie ponúka nám všetkým," povedal vladyka Juraj vo svojom príhovore.

„Vaša Vysokopreosvietenosť, vladyka Juraj, michalovsko-košická eparchia je sestrou Prešovskej pravoslávnej eparchie. „Aké je dobré a milé, ak bratia žijú pospolu" (Ž 132, 1) – tieto slová opakujeme každodenne pri čítaní Žaltára, a ja sa teším, že neostávajú len na jeho stránkach, ale že ich prejavujete, uskutočňujete a dokazujete Vašou dnešnou prítomnosťou na tomto svätom mieste. Z celého srdca Vám ďakujem, že ste prijali moje pozvanie a stojíte tu dnes medzi nami. Radujem sa a dúfam, že takýchto spoločných stretnutí a slúžení medzi hierarchami našej Cirkvi bude v budúcnosti čo najviac," reagoval na slová vladyku Juraja vladyka Rastislav.

Následne sa vladyka Rastislav prihovoril i vzácnemu hosťovi, igumenovi Sväto-Trojického monastiera v Jordanville (USA) archimandritovi Lukášovi. „Dovoľte mi v mene svojom i v menej celej našej miestnej cirkvi vyjadriť poďakovanie za vašu dnešnú prítomnosť v Ladomirovej. Povedali ste, že sa tu cítite ako medzi svojimi, že cesta sem je pre Vás cestou do svojej vlasti – a ja dúfam, že vaša návšteva v Ladomirovej, ktorá bola prvou, že nie je poslednou. Odovzdajte všetkým bratom v Jordanville pozdrav a prosbu o sväté modlitby. Pevne verím, že do Ladomirovej sa vráti mníšsky život – aj prostredníctvom vás a vášho bratstva" poďakoval vladyka Rastislav archimandritovi Lukášovi. Vladyka Rastislav zároveň všetkým prítomným zaželal veľa duchovných a telesných síl do nového cirkevného roku a poďakoval sa za nádhernú duchovnú atmosféru.

Na záver sa Bohu a všetkým prítomným, ako i duchovným otcom, ktorí slúžili počas celej noci a speváckemu zboru srdečne poďakoval za ich účasť a modlitby duchovný správca cirkevnej obce jerej Pavol Kačmár. Zároveň porozprával o tom, ako sa im darí realizovať opravu chrámu sv. archanjela Michala.

Po pomazaní veriacich požehnaným olejom sa konal sprievod okolo chrámu s čítaním sv. Evanjelií.

Fotogaléria k článku
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty