Prešovská pravoslávna eparchia

Rozlúčka s mitr. prot. Mgr. Ladislavom Kiraľom

Domov   >   Vyhľadávanie
V chráme sv. Trojice vo Svidníku sa v pondelok 10. januára 2022 uskutočnila modlitebná rozlúčka s mitr. prot. Mgr. Ladislavom Kiraľom. Svoju nesmrteľnú dušu odovzdal Stvoriteľovi na sviatok Christovho Narodenia v piatok 7. januára 2022 vo veku 62 rokov. Obrad pohrebu vykonal arcidekan pre okres Svidník a duchovný správca Pravoslávnej cirkevnej obce vo Svidníku mitr. prot. Mgr. Ján Sovič. Na pohrebe sa okrem viacerých duchovných a príbuzných zúčastnili i veriaci zo širokého okolia za dodržania príslušných protiepidemických opatrení.

Kázňou sa k prítomným prihovoril duchovný správca Pravoslávnej cirkevnej obce v Stakčíne mitr. prot. Mgr. Ján Gliganič. „Christos prišiel na tento svet preto, aby vzal na Svoje plecia naše ťažkosti a bolesti. Preto sa dnes modlime k novonarodenému Dieťaťu Christovi, aby do Svojho náručia prijal dušu nášho oltárneho brata, vášho manžela, otca a príbuzného – o. Ladislava, ktorý sa vypravuje na cestu do večnosti pred Boží prestol. Je potrebné, aby sme to vnímali z pohľadu, že duchovný otec ako taký má nie popularitu alebo postavenie, ale že v čase, kedy sme mnohí doma a váhame, či ísť do chrámu, stojí pred oltárom a modlí sa k Bohu, aby dával múdrosť, silu, trpezlivosť a pokoru každému, aby náš ľud žil v Božej láske. My ako kňazi mnoho ráz počas sv. liturgie i ďalších bohoslužieb skladáme prsty na ruke a žehnáme so slovami: „Mír vsím", aby pokoj, s ktorým prišiel Hospodin na zem, zavládol v dušiach ľudí – aby sme všetci svojim životom ukazovali, že žijeme podľa Božích prikázaní, Božích zákonov," povedal v kázni o. Ján.

Pozostalých povzbudil slovami, aby neklesali na duchu, lebo napriek tomu, že ich postihol ťažký kríž, nie sú osamotení.

„Aj Christos Spasiteľ niesol Svoj kríž a musel ho doniesť až na Golgotu. Pomohol mu Šimon Cyrenejský. Vám drahá rodina, pomáhame my svojou prítomnosťou a nakoľko sa to dá, svojimi slovami a modlitbou. Chcem vás ubezpečiť, že nikto z nás nezabudne za vás a o. Ladislava položiť čiastočku na svätý diskos, ktorá sa potom vsype do kalicha Božej krvi, aby Hospodin omyl hriechy, slabosti a nedostatky, s ktorými žijeme všetci a aby pre neho otvoril Svoju náruč večnej radosti a blaženosti – za jeho oddanú celoživotnú službu, vernosť a modlitby, za všetko, čo priniesol ako obetu pre Christa, pre spásu duší," dodal o. Ján.

Telesné ostatky mitr. prot. Mgr. Ladislava Kiraľa boli uložené do zeme na cintoríne vo Svidníku.

Nekrológ

Nebohý mitr. prot. Mgr. Ladislav Kiraľ sa narodil 22. novembra 1959 v Trebišove. Po nadobudnutí základného vzdelania v rodnej obci Cejkov a ukončení stredoškolského štúdia absolvoval Pravoslávnu bohosloveckú fakultu v Prešove, ktorú úspešne ukončil v roku 1982. V tom istom roku vstúpil do manželského zväzku s Vierou Sovičovou, v ktorom sa im narodili dcéry Tatiana, Viera, Natália, Ľudmila a syn Ladislav.

Vo februári 1982 bol preosvieteným Nikanorom, biskupom michalovským, vysvätený na diakona. Následne od spomenutého vladyku prijal i kňazskú chirotóniu.

V októbri 1982 bol exkardinovaný do Prešovskej pravoslávnej eparchie a pôsobil ako duchovný správca Pravoslávnej cirkevnej obce v Medveďom (okr. Svidník). V roku 1983 bol exkardinovaný do Michalovskej pravoslávnej eparchie, kde do roku 1994 pôsobil ako duchovný správca cirkevných obcí v Nižnej Rybnici, Choňkovciach a Koňuši. Istý čas bol duchovným správcom Pravoslávnej cirkevnej obce v Markovciach. Od roku 1994 do roku 2009 pôsobil ako duchovný správca Pravoslávnej cirkevnej obce v Košiciach.

O. Ladislav pôsobil aj v Úrade eparchiálnej rady v Michalovciach ako tajomník pre pastoráciu a misiu. Bol členom eparchiálnej a metropolitnej rady. V Michalovsko-Košickej pravoslávnej eparchii pôsobil od roku 1991 do 30. septembra 2009.

Od 11. januára 2010 opätovne pôsobil v Prešovskej pravoslávnej eparchii ako duchovný správca Pravoslávnych cirkevných obcí v Kojšove a Gelnici.

Počas svojej kňazskej služby bol postupne ocenený právom nosenia nabederníka počas bohoslužieb, právnom nosenia zlatého náprsného kríža, titulom protojerej, právom nosenia zlatého kríža s ozdobami. Metropolita Rastislav ho vyznamenal právom nosenia palice a právom nosenia mitry.

Celkovo zosnulý o. Ladislav pôsobil v kňazskej službe takmer 40 rokov.

Blažénnyj pokój, i víčnaja jemú pámjať!
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty