Prešovská pravoslávna eparchia

Rozlúčka s emeritným biskupom evanjelickej cirkvi Jánom Midriakom

Domov   >   Vyhľadávanie
Dňa 14. februára 2015 sa v Evanjelickom a.v. chráme Božom v Prešove konala pohrebná rozlúčka evanjelickým farárom, seniorom a emeritným biskupom východného dištriktu Evanjelickej cirkvi Jánom Midriakom. Rozlúčky sa zúčastnili aj zástupcovia Pravoslávnej cirkvi na Slovensku.

Kázňou sa k prítomným prihovoril generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Miloš Klátik. Životopis zosnulého a spoločnú rozlúčku predniesol dištriktuálny biskup VD Slavomír Sabol. Slovom spomienky či rozlúčky k zhromaždeným sa prihovorili biskup ZD Milan Krivda, senior ŠZS Ján Velebír, za prešovský cirkevný zbor predsedajúci zborový farár Ján Bakalár, za ECAV v ČR sa prihovoril superintendent a zborový farár v Prahe Marián Čop. V ďalších príhovoroch spomínali na zosnulého dozorkyňa cirkevného zboru v Uhorskom, kde Ján Midriak pôsobil v rokoch 1956 – 1971. Ďalej sa prihovorili zástupcovia Rímskokatolíckej cirkvi. Za pravoslávnu cirkev sa rozlúčky zúčastnil riaditeľ Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie – eparchiálnej rady v Prešove mitr. prot. Alexander Cap a tajomník Posvätnej Synody mitr. prot. Milan Gerka. Ten prečítal kondolenčný list Jeho Blaženosti vladyku Rastislava, arcibiskupa prešovského, metropolitu českých krajín a Slovenska:

„Dôstojní bratia biskupi Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, smútiaca rodina, drahí bratia a sestry, dovoľte, aby som Vám v mene Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku vyjadril úprimnú sústrasť pri zosnutí emeritného biskupa Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Mgr. Jána Midriaka. Jeho odchod nás všetkých hlboko zarmútil, ale zosnulý zostane nezmazateľne zapísaný v našich srdciach. Poznali sme ho ako dobrého kresťana a verného dušpastiera, ktorý bol v každom období svojho života príkladným šíriteľom Kristovho evanjelia, múdrym učiteľom viery a statočným obhajcom kresťanských hodnôt. Pravoslávna cirkev na Slovensku jeho dušpastiersku službu v Prešove vnímala ako neúnavný zápas o zachovanie identity kresťanov. Zosnulý bol vždy zástancom bratskej spolupráce medzi kresťanmi, čoho príkladom je jeho pomoc študentom pravoslávnej teológie pri získavaní kníh Písma svätého v čase ateistického režimu. Ako prešovský evanjelický duchovný mal vždy otvorené srdce pre každého, kto sa s ním chcel poradiť o pastoračnej práci s mládežou. Neskôr ako biskup ochotne pomáhal Pravoslávnej cirkvi na Slovensku pri riešení otázok, týkajúcich sa jej postavenia a života v demokratickej spoločnosti. Ďakujeme mu za jeho srdce, otvorené pre každého, i za jeho ochotu nielen spolucítiť, ale aj napomáhať a konať v diele kresťanského zmierenia. Odchádza od nás horlivý kazateľ a obetavý Hospodinov služobník, ktorý bol celým svojim životom pre mnohých príkladom. Veríme, že ho milosrdný Pán prijme so slovami: „Správne, dobrý a verný sluha, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím; vojdi v radosť svojho Pána" (Mt 25, 21). Nech všemohúci Boh poteší vaše zarmútené srdcia vedomím, že Boh nie je Bohom mŕtvych, ale Bohom živých, lebo v Ňom sú všetci živí. Nech je večnou jeho pamiatka!," uviedol vo svojom liste vladyka Rastislav.

Následne sa prihovoril zástupca primátorky Prešova Štefan Kužma. Za akademickú obec sa prihovoril rektor Prešovskej univerzity René Matlovič a za vydávateľstvo Tranoscius a.s. riaditeľ Ľubomír Turčan. Príhovory uvádzal a nakoniec uzatvoril tajomník biskupa VD ECAV Peter Mihoč. Hudobným vstupom smútočnú rozlúčku obohatili hudobní majstri Milan Paľa na husliach a Marek Paľa hrou na orgáne. Niekoľkými piesňami poslúžil tiež prešovský cirkeno-zborový spevokol SION.

Po pohrebnej rozlúčke bola rakva v sprievode prevezená na Mestský cintorín v Prešove, kde bola uložená do zeme.

Životopis

JÁN MIDRIAK, evanjelický farár, senior a dištriktuálny biskup, sa narodil 23. júna 1929 vo Zvolene-Môťovej. Po štúdiu teológie v Bratislave (1948 – 1952) a ordinácii vo Zvolene bol kaplánom v Pliešovciach a farárom v Uhorskom (1956 – 1971). Tu sa mu po vstupe do manželstva s Helenou, rod. Musilovou narodila dcéra Rut a syn Daniel (evanjelický farár vo Svite). 
V roku 1971 sa stal farárom v Prešove, bol seniorom Šarišsko-zemplínskeho seniorátu (1984 – 1994). Evanjelici Východného dištriktu (VD) ECAV si ho v roku 1994 zvolili za svojho biskupa. Od roku 2000 žil ako dôchodca v Prešove. Zomrel 7. februára 2015 vo veku 85 rokov.

Fotogaléria k článku
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove / foto: www.ecav.sk

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty