Prešovská pravoslávna eparchia

Prestolný sviatok v česť sviatku Narodenia presvätej Bohorodičky v Prešove

Domov   >   Vyhľadávanie
V sobotu 19. septembra 2015 sa v Katedrálnom chráme svätého kniežaťa Alexandra Ne-vského v Prešove konalo celonočné bdenie v česť sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky. Slúžili ho Jeho Blaženosť vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých kra-jín a Slovenska, duchovný správca Katedrálneho chrámu a cirkevnej obce mitr. prot. Michal Švajko, riaditeľ Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie - eparchiálnej rady mitr. prot. Ale-xander Cap, jerej Rastislav Gerka, protodiakon Ján Husár a jerodiakon Maxim (Durila).

V nedeľu ráno sv. archijerejskú Liturgiu spolu s vladykom slúžili duchovní otcovia – správca katedrálneho chrámu mitr. prot. Michal Švajko, mitr. prot. Alexander Cap, mitr. prot. Peter Kormaník, mitr. prot. Štefan Pružinský, prot. Demeter Paster, prot. Miroslav Župina, prot. Rastislav Ignác, jerej Vasyl Rusaňuk, jerej Vasiľ Kuzmyk, jerej Rastislav Gerka, jerej Miroslav Humenský, protodiakon Ján Husár a jerodiakon Maxim (Durila).

Kázňou sa k veriacim prihovoril duchovný správca cirkevnej obce vo Vranove nad Topľou prot. Miroslav Župina, ktorý poukázal na význam sviatku Narodenia presvätej Bohorodičky. „Už  v piesňach na večerni často rezonujú slová „neplodný" alebo „neplodná". Je to problém, ktorý aj dnes trápi mnohé manželské páry. Svätí Joakim a Anna nám ukazujú, ako sa takýto problém dá a má riešiť – v pokore a s vytrvalosťou prosiť o dieťa Boha. Naše prosby a modlitby sa vypĺňajú tak, že Boh nám po čase požehná oveľa viac, ako prosíme, a z neplodnosti sa veľakrát stáva mnohodetnosť. Ľudia sa i v súčasnosti často obracajú k Bohu, aby im požehnal deti. Avšak omnoho väčším problémom ako neplodnosť je to, aké máme deti. Možno to znie trocha hrubo, ale aj tu platí, že nie je dôležitá kvantita, ale kvalita. Pozrime sa na to, ako o tejto otázke hovoria modlitby svätej Tajiny manželstva. Nehovorí sa v nich len o plodení a množení, nehovorí sa v nich iba o videní synov a dcér. V ekténii sa hovorí o požehnaní manželstva a „blahočádiji" – „dobrodetnosti". Môžeme z nich pochopiť, že nielen mnohodetnosť je dôležitá. V minulosti bolo bežné mať viac detí. Dnes, ak má niekto viac detí, považujeme to za heroizmus. Dôležité je však mať dobré deti," povedal v kázni otec Miroslav.

Na záver svätej liturgie sa k veriacim prihovoril vladyka Rastislav, ktorý pozdravil všetkých so sviatkom Narodenia presvätej Bohorodičky. „V dnešný deň by sme mali prežívať duchovnú radosť, ktorú Narodenie presvätej Bohorodičky zvestovalo celému svetu. Tento sviatok by mal byť pre nás pravoslávnych kresťanov sviatkom rodiny, ktorá v dieťati nachádza svoje naplnenie. V dnešnej dobe sa žiaľ často stáva, že tí, ktorí by mali ďakovať Bohu za tento vzácny dar rodičovstva, ho často odmietajú a zavrhujú, dôkazom čoho sú štatistiky o potratoch či deťoch v detských domovoch. Drahí moji, v dnešnej dobe existuje mnoho takého, čo by v kresťanskej spoločnosti nemalo existovať. Dieťa ako dar nového života je jeden z najväčších, ak nie najväčší Boží dar, a my by sme mali vedieť tento dar prijímať i patrične zaň Bohu ďakovať. V kázni bola spomenutá zodpovednosť rodičov za výchovu svojich detí. Áno, aj toto by nám mal sviatok Narodenia presvätej Bohorodičky pripomenúť. To, ako Ju svätí Joakim a Anna vychovávali, zostane navždy neprekonateľným príkladom, ako je potrebné vychovávať svoje deti. Ak rodičia neučia svoje dieťa láske k Bohu a nechávajú, aby ho ohlupoval tento svet, tak by bolo možno naozaj lepšie, ak by na tento svet deti neprivádzali. Nie je ľahké dieťa počať, ale oveľa ťažšie je z novonarodeného života spraviť čistý a svätý, Bohumilý život. Avšak práve v tom spočíva podstata celého rodičovstva. Nech nám naša Vládkyňa presvätá Bohorodička pomôže uvedomiť si, aký veľký dar od Boha cez deti dostávame,  ale uvedomiť si i našu zodpovednosť, ktorú za tento dar máme. Hriechy detí častokrát podmieňuje zlá výchova rodičov a za takéto hriechy detí, zapríčinené zlou výchovou, sa budú do veľkej miery zodpovedať i rodičia – na to by sme nemali zabúdať." Vladyka sa zároveň poďakoval všetkým duchovným otcom ako i veriacim za nádherný duchovný zážitok, ktorý mal možnosť prežiť počas sviatočného dvojdnia. „Také nádherné celonočné bdenie, aké tu bolo včera, som už dlho nezažil. Chcel by som sa zaň poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili. Nech nám oslava, ktorú sme v česť Narodenia presvätej Bohorodičky vykonali, bude na uľahčenie onej strašnej obhajoby, ktorá nás čaká, keď sa postavíme pred Boží trón a budeme sa zodpovedať za svoj pozemský život," povedal vo svojom príhovore vladyka Rastislav.

Po ňom sa k prítomným prihovoril duchovný správca katedrálneho chrámu mitr. prot. Michal Švajko, ktorý sa v mene duchovných otcov, ktorí slúžili v katedrálnom chráme, ako i v mene veriacich poďakoval vladykovi za jeho slová a modlitby. „Sme si vedomí toho, že je potrebné nielen počúvať, ale omnoho väčší dôraz je nevyhnutné položiť na to, aby sme to aj prijali. Uvedomujeme si, že v situácii, v ktorej sa momentálne nachádza Cirkev, spoločnosť i ľudia vo svete, nič nie je tak dôležité, ako skoncentrovať svoje vnútro a dať priestor blahodati. Presvätá Bohorodička neustále za nás prosí, aby sme dostávali potrebnú blahodať, či ako hovorí svätý Gregor Palama, „aby sme dostávali nestvorené Božie energie," povedal otec Michal. Poďakoval sa tiež všetkým tým, ktorí pripravili dôstojne chrám na tento sviatok, ako aj tým, ktorí spievali počas bohoslužieb.

Po pomazaní veriacich požehnaným olejom sa konal sprievod okolo chrámu s čítaním Evanjelií.

Fotogaléria k článku
Foto: Antonín Žižka

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty