Prešovská pravoslávna eparchia

Posvätenie dreveného chrámu v Hutke po rekonštrukcii

Domov   >   Vyhľadávanie
V obci Hutka (okres Bardejov) sa v nedeľu 24. septembra 2023 uskutočnilo posvätenie miestneho dreveného chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky po rekonštrukcii, ktorá bola vykonaná s ohľadom na v tomto roku dovŕšenú storočnicu fungovania. Pôvodný drevený chrám sv. Kozmu a Damiána bol počas prvej svetovej vojny zničený. Jeho Blaženosť arcibiskupa prešovského a metropolitu českých krajín a Slovenska Rastislava privítala pri bráne chrámu kyticou kvetov starostka obce Mária Semaníková a starým slovanským zvykom chlebom a soľou člen Rady cirkevnej obce v Hutke Ján Carach.

Vladyka Rastislav pred začiatkom sv. liturgie vykonal posviacku chrámu po rekonštrukcii a požehnal nový ikonostas. Sv. liturgiu spoločne s vladykom odslúžili igumen Pafnutij (Jakimiuk) z Poľska, miestny duchovný správca jer. Daniel Omaska, duchovný správca cirkevnej obce vo Varadke prot. Peter Savčák a duchovný správca cirkevnej obce v Becherove prot. Ján Pilko.

S ohľadom na nedeľné čítanie z Evanjelia – podobenstvo o talentoch – vladyka v homílii po Evanjeliu zdôraznil, že posvätenie chrámu po rekonštrukcii je nielen prejavom úcty a svedectvom starostlivosti o dedičstvo našich predkov, ale i dobrým príkladom toho, ako môže človek zveľadiť darovaný talent.

„V Evanjeliu sa hovorí len o dvoch kategóriách ľudí – o tých, ktorí darovaný talent zveľadili a o tých, ktorí ho nevyužili – „zakopali". Ďalšie dve kategórie ľudí, ktoré sú tak časté v súčasnosti, sa tam nespomínajú. Nehovorí sa tam o tých, ktorí sa tvária, že nič nedostali, ani o tých, ktorí darovaný talent zneužívajú. Vždy sa nájdu ľudia, ktorí tvrdia, že od Boha nič nedostali a nikomu nie sú nič dlžní. Tvrdia, že všetko, čo majú, nadobudli svojou vlastnou šikovnosťou, svojimi vlastnými rukami. Len akosi zabúdajú, že ak nie Boh, tak prinajmenšom ich rodičia – tí, ktorí ich priviedli na svet a dali im život, výchovu a vzdelanie – sú tými, čo si zasluhujú lásku, úctu a poďakovanie. Ale hrdý, „nezávislý" človek modernej doby nevie a nechce byť niekomu za niečo zaviazaný," povedal v kázni vladyka.

Poukázal na skutočnosť, že pravoslávni veriaci obce Hutka obnovou a opätovným posvätením svojho chrámu preukázali, že sú zaviazaní svojim predkom a pamätajú na ich odkaz. „Je krásne, že tento chrám stojí i po sto rokoch a je mnoho ľudí, ktorí sa o neho starajú, prichádzajú doň a prednášajú v ňom Hospodinovi svoje modlitby," skonštatoval vladyka.

Mnohým ľuďom sa zdá, že sú natoľko schopní a šikovní, že Boha nepotrebujú. „Našim predkom sa žilo ťažko, ale na Boha nezabúdali. My, ľudia modernej doby, sa niekedy správame tak, že čím lepšie sa nám vodí po stránke materiálnej, tým horšie to s nami začína byť po stránke duchovnej. Prečo naši predkovia v minulosti a prečo aj my v súčasnosti staviame chrámy? Aby sme sa v našich drevených alebo kamenných chrámoch sami mohli premeniť na chrám živého Boha, podľa slov apoštola Pavla: „Vy ste chrámom živého Boha" (2 Kor 6, 16). Pavol vo svojich listoch často opakuje, že Cirkev je Christovo Telo a my sme jeho údy. Akým spôsobom? Cez prijímanie Tela a Krvi Jednorodeného Syna Božieho. Veď „Boh tak miloval svet, že dal Svojho Jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal večný život" (Jn 3, 16)," zdôraznil vladyka.

„Ďakujem Hospodinovi za to, že v srdciach všetkých, čo sa podieľali na diele obnovy tohto chrámu a prispeli k jeho skrášleniu, uchoval vieru a že pomohol dokončiť započaté dielo, aby sme aj my tým, čo prídu po nás, zanechali po sebe dobré meno, dobrú pamiatku a dobrý odkaz. Trendom súčasnej doby je „hmota", materiálno – mnohí sa tvária, že prestali „rozumieť" duchovným veciam. S ohľadom na to každému z nás prajem, aby sme vždy dokázali nájsť cestu do chrámu. Keď v nás pod vplyvom okolitého sveta začne hasnúť viera, nech sa v nás pôsobením Božej blahodate vždy znova rozhorí plameň lásky a dôvery k Hospodinovi," zaželal prítomným vladyka.

Po skončení sv. liturgie o. Daniel Omaska poďakoval Bohu za to, že požehnal úsilie veriacich miestnej cirkevnej obce a pomohol im rekonštrukciu chrámu zrealizovať. Poďakoval sa i svojmu predchodcovi o. Alexandrovi Klebanovi, ktorý obnovu chrámu v 
Hutke započal. Osobitne vyzdvihol prácu o. Milana Petriska, ktorý sa do obnovy miestneho chrámu takisto výrazne zapojil.

Metropolita Rastislav v závere sv. liturgie udelil členom Rady a veriacim Hutky ako prejav uznania za ich úsilie o rozvoj cirkevnej obce hramotu. Slová vďaky adresoval všetkým, čo sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o rekonštrukciu chrámu a inštalovanie nového ikonostasu. Poďakoval speváckemu zboru prepodobného Serafima Sarovského z Bardejova, ktorý viedol počas sv. liturgie spev. O. Daniela Omasku vladyka vyznamenal právom nosenia zlatého náprsného kríža.

Slávnostná sv. liturgia bola zakončená pomazaním veriacich požehnaným olejom.

FOTOGALÉRIA - Autor: Mgr. Miroslav Kosa

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty