Prešovská pravoslávna eparchia

PASCHÁLNE POSOLSTVO POSVÄTNEJ SYNODY PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI V ČESKÝCH KRAJINÁCH A NA SLOVENSKU

Domov   >   Vyhľadávanie

POSOLSTVO POSVÄTNEJ SYNODY

PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI V ČESKÝCH KRAJINÁCH A NA SLOVENSKU

PASCHA CHRISTOVA 2024

Drahí duchovní otcovia, bratia a sestry:

CHRISTÓS VOSKRÉSE!

Christos vstal z mŕtvych a démoni padli! Smrť je premožená! Vládne nekonečný život!

Viera v Christovo Vzkriesenie je základom kresťanskej viery. V prípade tohto uholného kameňa vierouky však určite nejde len o náš súhlas s pravoslávnou dogmou. Ide tu o osobné prisvojenie si Christovho Vzkriesenia, čiže o uvedomenie si, že to kvôli mne šiel Christos na kríž a kvôli mne premohol smrť, kvôli mne vstal z mŕtvych. Moje hriechy sú zahladené, moju smrť Christos pošliapal, môj život sa otvára v ústrety večnej blaženosti v nebeskom Kráľovstve. Áno, v Ňom som zachránený pre nikdy nekončiace spoločenstvo so svojim Bohom, Stvoriteľom a Spasiteľom – milovaným Iisusom Christom.

Až keď začneme takto osobne vo vnútri i navonok ústami vyznávať svoju vieru v Christovo Vzkriesenie, začne táto viera meniť naše životy. Postupne prenikne do celej ľudskej osobnosti, premení naše myslenie i správanie. Naozajstný veriaci sa potom obáva už len jediného: aby niečím nezarmútil Pána, aby svojou neopatrnosťou neprišiel o tú blahodať, ktorú dostáva, alebo aby v zmätku sveta neprišiel dokonca o lásku, ktorá ho spája s Christom a Jeho obeťou za naše nespočetné hriechy.

Boli sme Christom oslobodení z pút hriechov, bolo za nás zaplatené drahé výkupné z moci smrti (1 Kor 6, 20), ktorá nás našou vinou a kvôli našim hriechom uchvátila. Dobrovoľná smrť Christa na kríži nebola dôsledkom Božej spravodlivosti, ale plodom Jeho bezhraničnej lásky. Svätý Gregor Teológ zdôrazňuje: „My sme potrebovali Boha vteleného a zabitého, aby sme získali život". A hneď nato zvoláva: „Nič nie je podobné zázraku našej spásy: niekoľko kvapiek krvi obnovilo celé ľudstvo!" (Homília na Paschu 45, 28-29). Cirkev nás vedie cestou posilňovania viery, aby nás spojila s Christom a my sme spoznali Boha, ktorý poslal na svet svojho jednorodeného Syna, aby sme skrze neho mali život (1 Jn 4, 9). Potom si Ho určite zamilujeme. Naša láska k Pánovi Iisusovi by mala byť nakoniec taká mocná, že by sme mali podstúpiť čokoľvek, pristúpiť na akúkoľvek obeť a podniknúť všetko, len aby sme milovaného Pána nestratili a našu vzájomnú lásku nezradili.

Takto vzniká medzi nami a Iisusom Christom puto, ktoré nemôže roztrhnúť nikto, pokiaľ to neurobíme my sami svojou ľahostajnosťou, duchovnou nedbalosťou, nezáujmom o Božie prikázania, službou nečistým vášňam a páchaním hriechov bez pokánia a bez snahy napraviť svoj život, aby sa Bohu páčil.

Svätý apoštol Pavol o tom vo Svätom Písme píše: „Kto nás odlúči od lásky Christovej? Či snáď súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, bieda, nebezpečenstvo alebo meč?" (Rim 8, 35). Nič podobné! Pretože „toto všetko víťazne prekonávame mocou Toho, ktorý si nás zamiloval. Som si istý, že ani smrť ani život, ani anjeli ani kniežatstvá, ani prítomné ani budúce veci, ani mocnosti, ani výšiny ani hlbiny, ani nijaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Christovi Iisusovi, našom Pánovi" (Rim 8, 37-39). Nič a nikto nie je taký silný a mocný, aby nás dokázal odtrhnúť od Christa.

Nič z toho, čo je vo vesmíre, žiadna sila v materiálnom ani duchovnom svete už nemá moc uchvátiť naše duše. Pri oddelení duše od tela sa už nikto a nič nedokáže zmocniť duše, ktorá je priťahovaná putom lásky a ponáhľa sa za milovaným Pánom.

Pán premohol smrť, zničil skazonosnú moc hriechu a skrze vzájomnú lásku nás robí účastníkmi Svojho víťazstva. Christova láska je bezhraničná. Rozhojňujme preto aj my našu lásku a vďačnosť voči Pánovi Iisusovi, veď láska a vďačnosť sú podstatou oslavy Christovej Paschy.

Ak sme nápravou svojho života, plnením prikázaní a pôstnou zdržanlivosťou očistili svoje srdcia a myseľ, vidíme dnes duchovným zrakom svetlo Christovho Vzkriesenia, ktoré je svetlom Jeho bezhraničnej lásky k nám. V závere pôstu nám Cirkev kládla pred oči obraz tejto nekonečnej lásky, keď sme na Veľký piatok hľadeli na Jeho Kríž. Pán bol ochotný pristúpiť na všetko a podstúpiť akékoľvek poníženie a utrpenie, dokonca vydal seba samého i na smrť – všetko kvôli nám. Ak hľadíme s čistým srdcom na takúto lásku, pocítime vo svojom vnútri túžbu na ňu odpovedať. So slzami vďaky sa skláňame pred krížom nášho Spasiteľa a naše vnútro sa naplňuje radosťou a ľahkosťou z Jeho Vzkriesenia.

Spomeňme si na staré kresťanské presvedčenie, že Christos vstal z mŕtvych, aby sme spolu s ním vstali z mŕtvych aj my, čiže aby sme sa prebudili zo spánku smrti k životu, pretože naše miesto je v Christovi na nebesiach na tróne (Ef 2, 4-8). Má sa tým na mysli nielen perspektíva budúceho všeobecného vzkriesenia, ale aj naša účasť na Christovom Vzkriesení už tu a teraz. Úprimná viera, hlboké pokánie, naozajstná pokora, poznanie Boha, ktorý sa nám v Christovi zjavuje, a naša odpoveď na Jeho lásku – to je predsa duchovné zmŕtvychvstanie. Predtým sme boli mŕtvi pre život v Bohu a teraz sme živí s Christom naveky!

Už teraz vidíme na našich životoch svetlo Christovho Vzkriesenia. Podobne ako Jeho poníženie a prehra, ako sa to zdalo ľudským očiam, sa v skutočnosti stali povýšením a víťazstvom, tak to Boh robí i v našich životoch. Pod dotykom lúča Božstva sa každá prehra stáva víťazstvom. Pokorné prijatie svojho údelu, ba i samotná smrť v Christovi znamená vstup do Jeho Vzkriesenia. Pán premieňa náš kríž na naše vzkriesenie. Poníženie mení na povznesenie. Našu nemoc používa na zjavenie Svojej sily (2 Kor 12, 9). Aj napriek našej slabosti svieti na nás Božia sláva!

CHRISTOS VSTAL Z MŔTVYCH! CHRISTÓS VOSKRÉSE!

 

† Rastislav

arcibiskup prešovský,

metropolita českých krajín a Slovenska


† Michal                                                                    † Juraj

arcibiskup pražský a českých krajín                         arcibiskup michalovsko-košický


 † Izaiáš

biskup šumperský,

správca olomoucko-brnianskej eparchieПОСОЛСТВО СВЯЩЕННОГО СІНОДУ

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРЬКВИ В ЧЕСЬКЫХ ЗЕМЛЯХ І В СЛОВАКІЇ

ПАСХА ХРІСТОВА 2024

Духовны отцёве, братя і сестры:

ХРІСТОС ВОСКРЕСЕ!

Што тоты слова значать? То, же «смерти празднуем умерщвленіе, адово разрушеніе, інаго жітїя вічнаго начало»!

Хрістово Воскресеніє є закладным камінём хрістіаньской віры. Но не йде лем о доґму віроучіня. Найважнїшше є особне присвоїня собі Хрістового Воскресенія, то значіть, усвідомлїня собі, же то про мене ішов Хрістос на хрест, про мене переміг смерть, про мене воскрес. Мої грїхы суть загладжены, мою смерть Хрістос «поправ», моёму жывоту даровав вічне блаженство в небеснім Царьстві.

Аж кедь зачнеме так не лем во своїм внутрї, але і навонок устами вызнавати віру в Хрістово Воскресеніє, зачне тота віра мінити нашы жывоты. Поступно проникне до цїлой нашой особности, змінить наше думаня і справаня. Пак ся будеме бояти вже лем єдного: жебы сьме дачім не зармутили Господа, жебы сьме своёв неосторожностёв не стратили тоту благодать, котру дістаєме, або жебы сьме в хаосї світа не стратили любов, котра нас споює с нашым Спасителём і Ёго жертвов за нашы безчісленны грїхы.

Хрістос нас ослободив з оков грїхів, одкупив з моци смерти (1 Кор 6, 20), котра нас собі підманила нашов винов – про нашы грїхы. Добровольна смерть Хріста на хрестї не была наслїдком Божой справедливости, але плодом Ёго безгранічной любви. Святый Ґриґорій Богослов выдїлять: «То мы сьме потребовали Бога воплоченого і убитого!» І такой за тым проголошує: «Ніч не є подобне чудесному дїлу нашого спасенія: дакілько капок кровли обновило цїле людство!» (Проповідь на Пасху 45, 28-29). Лем в споїню з Хрістом можеме спознати безграничну любовь Бога, котрый зослав світу Свого єдинородного Сына, жебы сьме через Нёго мали жывот (1 Йоан 4, 9). Наша любов к Господу Іисусу бы мала быти така крїпка, же бы сьме і мы мали быти готовы принести будьяку жертву і зробити вшытко про то, лем жебы сьме Господа не стратили і нашу взаємну любов не зрадили.

Путо меджі нами і Богом не може розорвати нихто, покля то не зробиме мы самы своёв легковажностёв, духовнов недбалостёв, пренебріганём Божых заповідей, службов нечістым страстям і грїшінём без покаяня і без намагы направити свій жывот так, жебы ся любив Богу.

Святый апостол Павел о тім у Святім Письмі пише: „Хто нас одлучіть од любви Хрістовой? Ці може жаль або утискованя, пронаслїдованя або голод, біда, небезпека, або меч?" (Рим 8, 35). Ніч такого! Бо „мы тото вшытко перемогаме через Того, котрый нас полюбив. А я пересвідченый, же ани смерть, ани жывот, ани ангелы, ани господьства, ани силы, ани теперішность, ани будучность, ани высота, ани глубина, ани якесь інше сотворїня нас не возможе одлучіти од Божой любви, котра є в Іисусови Хрістови – нашім Господї" (Рим 8, 37 – 39). Ніч і нихто не є такый силный і міцный, жебы нас доказав одорвати од Хріста.

Ніч з того, што є на світї, нияка сила в матеріалнім ани духовнім світї уже не може опановати нашы душы. При оддїлїню душы од тїла уж нихто і ніч не може завоёвати душу, котра є притягована путом любви і понаглять ся за возлюбленным Господом.

Господь переміг смерть, зніщів силу грїха і через взаємну любов з нас робить участників Своёй перемогы. Хрістова любов є безгранічна. Розвивайме зато і мы нашу любов і вдячность Господу Іисусу, бо любов і вдячность суть фундаментом празднованя Хрістовой Пасхы.

Кедь сьме повнїнём заповідей направили свій жывот а постом очістили свої сердця і мыслї, видиме днесь духовным зраком світло Хрістового Воскресенія, котре є світлом Ёго безгранічной любви к нам. Образ Ёго безгранічной любви к нам сьме видїли, кедь сьме на Велику пятніцю позерали на Ёго Хрест. Господь быв охотный підступити кажде понижіня і страданя, доконця выдав самого Себе на смерть – а то вшытко про нас. Покля смотриме з чістым сердцём на таку любов, будеме чути у своїм внутрї тугу на ню одповісти. Со слезами вдякы ся поклониме перед Хрестом нашого Спасителя а наше внутро ся наповнить радостёв із Ёго Воскресенія.

Хрістос воскрес, жебы сьме вєдно з ним воскресли із мертвых і мы, то значіть, жебы сьме ся пробудили із сна смерти до жывота, бо наше місце є в Хрістови на небесах на тронї (Еф 2, 4-8). Тым ся думать нелем будуще всеобще воскресеніе, але і наша участь на Хрістовім Воскресенію уж ту і теперь. Щіра віра, глубоке покаяня, правдива покора, познаня Бога, котрый ся нам являть в Хрістови, і наша одповідь на Ёго любов – то є оправдиве духовне воскресеніє. Передтым сьме были мертвы про жывот в Бозї, а теперь сьме жывы з Хрістом навікы!

Вже теперь можеме видїти в нашім жывотї світло Хрістового Воскресенія. Подобно як Ёго понижіня і програ, як ся то відїло людьскым очам, ся в скуточности стали повышінём і перемогов, так то Бог робить і в нашом жывотї. Під дотыком луча світла Ёго Божества ся кажда програ стає перемогов. Господь перемінять нашы хресты на наше воскресеніє. Понижіня мінить на повышіня. В нашій слабости ся проявлює Ёго сила (2 Кор 12, 9). А хоць сьме слабы, світить на нас Божа слава!

ХРІСТОС ВОСКРЕСЕ!


† Растислав

архієпіскоп пряшівскый,

митрополита чеськых земель і Словакії

† Михаіл                                                                    † Ґеорґій

архієпіскоп пражскый і чеськых земель                   архієпіскоп михаловско-кошіцькый

 

† Ісаія

єпіскоп шумперьскый,

адміністратор Оломовцько-бырняньской єпархії
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty