Prešovská pravoslávna eparchia

Pascha Utrpenia a Zmŕtvychvstania v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Ne-vského v Prešove

Domov   >   Vyhľadávanie
„Dnes stojíme pred hrobom nášho Spasiteľa. Jeho smrť je pre nás nepochopiteľná rovnako ako Jeho príchod na tento svet. Keď Ho na štyridsiaty deň po narodení priniesli do jeruzalemského chrámu, starec Simeon Jeho Matke povedal: „Hľa, tento je určený mnohým v Izraeli na pád a povstanie i na znamenie, ktorému budú odporovať. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč – aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc" (Lk 2, 34-35). Dnes sa tieto prorocké slová naplnili a ukrižovaný Christos, ktorý je pre povolaných Božia moc a Božia múdrosť, sa pre tých, čo žiadajú znamenia, stal pohoršením a pre hľadajúcich múdrosť bláznovstvom (1 Kor 1, 23-24)," týmito slovami začal homíliu po večerni na Veľký piatok 3. mája 2024 v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav.

Ako ďalej povedal, smrť je najhorším nepriateľom človeka. Je to následok hriechu – ľudského porušenia Božej harmónie. "Veľká bola vina človeka a hrozný bol i následok previnenia – smrť. Smrť bola hrozná, pretože po nej nasledovali zúfalstvo a večná temnota. Ale Boh tak miloval svet, čo stvoril, že „dal Svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v Neho," (Jn 3, 16) nezahynul, ale mal život večný. A tak sa Christos stal človekom a Svojim Krížom smrť porazil," uviedol vladyka.

„Čo môžeme priniesť ako dar Bohu, ktorý spravil všetko pre našu spásu? Jedno jediné – srdce, naplnené oddanosťou voči Nemu a láskou k ostatným ľuďom. Nech nám súcit s Jeho utrpením pomôže naplniť Jeho odkaz milovať sa navzájom, aby podľa toho všetci spoznali, že sme Jeho učeníci (Jn 13, 35). Veď Jeho životodarný hrob nám hovorí predovšetkým o tom, že už nie sme určení pre smrť, ale pre život večný. Prosme Hospodina, aby v každom z nás zvíťazil život a nie smrť, aby nikto z nás nezahubil svoju dušu v porazenom a zničenom podsvetí, ale aby naše kroky vždy smerovali do Kráľovstva, ktoré On pre nás otvoril Svojim spásonosným Zmŕtvychvstaním," doplnil vladyka.

Večerňu na Veľký piatok spoločne s vladykom odslúžili predstavený katedrálneho chrámu mitr. prot. Michal Švajko, mitr. prot. Alexander Cap, jer. Milan Petrisko a archidiakon Maxim (Durila).
Slávnostná sv. liturgia na samotný sviatok Paschy v nedeľu 5. mája 2024 sa začala radostným spevom tropára: „Christós voskrése iz mértvych..."

Vladyka vo svojom sviatočnom príhovore poukázal na to, že radostný a spasiteľný deň svätej Paschy túžili uvidieť mnohí proroci a spravodliví. „Chceli počuť o tom, o čom počúvame my, ale nepočuli (Mt 13, 17). Nebolo im dané, aby zažili nevýslovnú radosť z Christovho Zmŕtvychvstania, z ktorého sa dnes tešíme my. Toto je naozaj deň, ktorý pre nás spravil Hospodin," povedal.

Pred príchodom Christa všetci ľudia boli podľa jeho slov zajatcami hriechu a smrti. „Spasiteľ Svojím zostúpením do pekla porazil diabla, roztrhal putá podsvetia a vyslobodil nás z jeho trpkého zajatia. Zvíťazil nielen nad strachom zo smrti, ktorý visel nad celým svetom, ale aj nad smrťou samotnou a ako Prvorodený z mŕtvych sa stal základným kameňom všeobecného vzkriesenia. Stal sa našou Cestou, Pravdou i Životom (Jn 14, 6)," skonštatoval vladyka.

„Apoštoli dosvedčili pravdivosť Christovho Zmŕtvychvstania nielen svojim životom, ale i svojou krvou. Keby neuvideli vzkrieseného Christa, ktorý sa im zjavil, keby sa nepresvedčili o reálnosti Jeho Zmŕtvychvstania, neboli by za Neho obetovali i svoj život. Ale oni videli a dotýkali sa Ho, zažili pokoj a duchovnú radosť, ktorú vzkriesený Christos prinášal. Táto radosť dávala apoštolom a ich nasledovníkom nepremožiteľnú silu. Ona bola hlavným podnetom ich života a pôsobenia. Zvesť o Christovom Zmŕtvychvstaní rozniesli do celého sveta a na základe viery vo vzkrieseného Christa zakladali prvé miestne Cirkvi. V knihe Skutkov apoštolských sa o tom hovorí: „S veľkou mocou vydávali svedectvo o Zmŕtvychvstaní Pána Iisusa a na všetkých spočívala veľká milosť" (Sk 4, 33)," uviedol v homílii vladyka.

Ako povedal, každá naša modlitba, ale obzvlášť spoločná modlitba v chráme, kde slabosti alebo nedostatky jedného dopĺňa vrúcnosť a pevná viera druhého, nás zjednocujú s našim Bohom a Spasiteľom, a Jeho víťazstvo sa stáva našim dedičstvom. „Pán, ktorý nás stvoril a spasil, dnes znova napĺňa sľub, ktorý dal za onoho času na Tajomnej večeri Svojim učeníkom: „Zasa vás uvidím. Srdce sa vám zaraduje a vašu radosť vám už nikto nevezme" (Jn 16, 22). Táto neodňateľná duchovná radosť sprevádza sviatok Paschy i vo svete, ktorý je sužovaný chorobami a nivočený vojnovými konfliktmi. Hospodine, daj nám vždy mať účasť na radosti Tvojho Zmŕtvychvstania. Keď podľa tejto radosti budeme žiť a necháme sa ňou viesť, ona nás spoľahlivo nasmeruje a privedie do nevýslovnej radosti večného dňa v Božom kráľovstve," povedal na záver svojej homílie vladyka.

Počas paschálnej sv. liturgie vladykovi asistovali predstavený katedrálneho chrámu mitr. prot. Michal Švajko, jer. Milan Petrisko a archidiakon Maxim (Durila).

Okrem požehnaných paschálnych pokrmov po Utreni Vzkriesenia a liturgii sviatku Paschy si veriaci mohli vziať do svojich domovov i Blahodatný oheň, ktorý bol na Slovensko privezený zo Svätej zeme.

Foto - Autor: Matúš Hrabovský
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty