Prešovská pravoslávna eparchia

Oslavy sviatku Preobražénija Hospódňa v Uličskom Krivom

Domov   >   Vyhľadávanie
V stredu 19. augusta 2015 sa v obci Uličské Krivé stretli veriaci zo širokého okolia. Každoročne sa tu konajú oslavy sviatku Preobražénija Hospódňa v skýte, v ktorom kedysi žil o. igumen Ignatij (Čokina). Rovnako sa tam nachádza i jeho hrob. V predvečer sviatku sa konala púť z obce Ulič do Uličského Krivého, ktorú zorganizovalo Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS.

Pútnikov pri kaplnke privítal mitr. prot. Michal Hrustič, ktorý má k tomuto miestu osobitý vzťah, bol totiž blízkym priateľom o. igumena Ignatija. Po ňom veriacich privítal duchovný správca cirkevnej obce jerej Peter Dobrík. „Ďakujem otcovi Michalovi za jeho srdečné slová. Aj ja vás chcem privítať. Tento rok sa tu stretávame ôsmy raz. Nech Hospodin dá, aby ten modlitebný zápas, ktorý nás čaká, bol nielen námahou, ale skutočným načerpaním blahodate. Prežívanie sviatku nie je iba pripomienkou, ale okúsením skutočnosti," povedal otec Peter.

Celonočné bohoslužby sa začali posvätením vody a poklonením sa ostatkom svätcov. Následne pokračovali až do ranných hodín. Spevom ich doprevádzali bohoslovci a študenti Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

Kázňou sa počas celonočného bdenia k veriacim prihovoril jerej Serafim Tomeček, ktorý poukázal na to, čo je zmyslom a cieľom života človeka. „Svätý Serafim Sarovský hovorí, že cieľom nášho života je neustále získavanie Božieho Ducha, svätého Ducha. Pôsty, ikony, ani prekrásne bohoslužobné spevy nie sú cieľom nášho kresťanského života. Sú to posväcujúce prostriedky na našej ceste k Bohu. Sú to prostriedky, ktoré vznikli v mystickom Tele Iisusa Christa – Jeho Cirkvi. Cirkev je pre nás jediným prostredím spásy. Cirkev je tajomným Telom Iisusa Christa, v ktorom sme premieňaní, posväcovaní, v ktorom sa očisťujeme, v ktorom sú nám odpúšťané hriechy, v ktorom sa posilňujeme Duchom a rastieme smerom k Christovi. K tomu je nutná spolupráca medzi nami a Bohom. Iisus Christos Si vybral z toho davu, ktorý za ním šiel, dvanástich apoštolov – a z nich len traja boli pripravení na to, čo v noci pri Preobražéniji na hore Tábor učinil. Ukázal sa im vo Svojej nebeskej žiare, v plnosti táborského svetla, ktoré uvidel i svätý Serafim Sarovský, svätý Gregor Teológ, svätý Bazil Veľký a mnohí ďalší svätí, ak by sme prechádzali dejinami Cirkvi až do dnešných dní. Naši svätí otcovia, pustovníci, mnísi v rôznych dobách a miestach svedčia o tej istej skúsenosti. Naši svätí, to nie sú nejaké historické osobnosti - sú to naši bratia a sestry, ktorí svojim životom dokázali, že to, čo čítame v Evanjeliu a čomu veríme, je pravda. Inak by vôbec nemalo zmysel povedať si: budeme to nasledovať," povedal otec Serafim v kázni.

Vo štvrtok ráno zavítal do obce Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska. Pri kaplnke ho srdečne privítal starosta obce Uličské Krivé Milan Sičák. Po ňom ho privítal miestny duchovný správca jerej Peter Dobrík. Vladyka sa poklonil ostatkom svätým a spolu s viacerými duchovnými humenského a sninského arcidekanátu a za účasti pútnikov z blízkeho i širokého okolia slúžil svätú liturgiu.

„Drahí moji, sväté Evanjelium, v ktorom sa hovorí o Christovom Preobražéniji na hore Tábor, ma vždy cez prorokov Mojžiša a Eliáša, ktorí sa pri Preobražéniji zjavili, vracia do doby Starej závete, do obdobia pred Christovým Narodením. Do doby, ktorá v Christovi, Jeho narodení, živote, Preobražéniji, smrti na kríži a Zmŕtvychvstaní našla svoju korunu, svoje naplnenie a zavŕšenie. Mysľou sa vraciam až k praotcovi Abrahámovi, o ktorom sa hovorí, že za svoju vieru bol nazvaný priateľom Božím. Je niečo také možné? Veď ako sú od seba vzdialené nebo a zem, taký je odstup Božej prirodzenosti od prirodzenosti ľudskej, zvykli hovoriť naši otcovia. Napriek tomu si v hriešnom ľudskom rode, medzi nami, zlými a zákernými, z pokolenia na pokolenie Hospodin nachádza tých, ktorým zjavuje Svoju vôľu, cez ktorých koná mnohé divy pre poučenie a usmernenie ľudského rodu, a tieto vyvolené nádoby Svojej blahodate nazýva Svojimi priateľmi. Takým bol Abrahám, takým bol prorok Eliáš, takými boli všetci ostatní Boží svätí. Takým bol i ten, na hôrke ktorého sa stretávame, otec Ignatij, ktorý svojim úsilím a prácou vybudoval všetko, čo tu vidíme. Možno si niekto povie, že tu nie je veľký chrám, veľký monastier. Ale ani takýto malý skýt nemôže vybudovať jeden človek bez Božej pomoci a požehnania, bez Jeho blahodate. Práve túto skutočnosť by sme mali považovať za jeden z dôkazov Božej lásky k Svojmu služobníkovi – otcovi Ignatijovi," povedal v kázni vladyka Rastislav.

Archijerejskú svätú liturgiu okrem duchovných otcov slúžili i dvaja jerodiakoni Maxim (Durila) a Alexander (Haluška), ktorý je v súčasnosti študentom Obščecerkovnoj aspirantury i doktorantury imeni svjatych ravnoapostoľnych Kyrilla i Mefodija v Moskve.
Po svätej liturgii všetkých so sviatkom pozdravil vladyka Rastislav. Po ňom sa k prítomným prihovoril okresný arcidekan prot. Igor Kerekanič, ktorý sa poďakoval Bohu, vladykovi, duchovným otcom, miestnemu duchovnému správcovi jerejovi Petrovi Dobríkovi, dekanovi protojerejovi Borisovi Hrustičovi, protojerejovi Ivanovi Biloruskému, jerejovi Serafimovi Tomečkovi, ktorý prišiel z Česka a všetkým veriacim, ktorí prišli na toto miesto, aby spoločne oslávili sviatok Preobražénija Hospódňa. „Otec Ignatij zomrel v roku 1976. Prešli odvtedy desaťročia, ale toto miesto nespustlo. Chodia tu stovky, tisíce ľudí. Otec Ignatij žije v našich srdciach. Nech Boh dá, aby sme raz k nemu mohli prichádzať ako k prepodobnému, oficiálne kanonizovanému našou Cirkvou," povedal vo svojom príhovore otec Igor.

Po skončení svätej liturgie sa konalo posvätenie ovocia a sprievod okolo kaplnky s čítaním Evanjelií. Následne vladyka Rastislav spolu s duchovnými otcami odslúžil pri hrobe otca Ignatija panychídu s požehnaním kolyva.

Fotogaléria k článku

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty