Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav v Pichnom

Domov   >   Vyhľadávanie
Veriaci cirkevnej obce v Pichnom prežívali v nedeľu 10. augusta veľkú radosť. Okrem toho, že si pripomenuli 20. výročie od posviacky chrámu, zavítal medzi nich Jeho Blaženosť vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska. Bola to jeho prvá náv-števa tejto cirkevnej obce.

Slávnostnú svätú liturgiu s ním slúžili arcidekan prot. Igor Kerekanič, dekan mitr. prot. Peter Humeník, správca cirkevnej obce v Stakčíne prot. Ján Gliganič, správca cirkevnej obce v Medzilaborciach prot. Alexander Zalevský, miestny duchovný správca jerej Marián Kovaľ a jerodiakon Maxim (Durila).

Kázňou sa k veriacim prihovoril prot. Ján Gliganič, ktorý v minulosti v tejto cirkevnej obci pôsobil. Poukázal na to, aký vzťah mal ku chrámu svätý prorok Dávid. „Hospodine! Milujem dom, v ktorom prebývaš a miesto, kde je príbytok Tvojej slávy" (Žalm 26, 8) – toto sú slová proroka Dávida. Aj my sme sa tu dnes zišli, aby sme oslávili Boha, priniesli obetu, pomodlili sa za tých, ktorí sú v našej pamäti, tých, ktorí sa pričinili o výstavbu tohto chrámu. Som veľmi rád, že môžem byť v tejto chvíli spolu s vami. Práve tu, v tejto obci som pred mnohými rokmi začínal svoju dušpastiersku službu," uviedol. „História výstavby chrámov je dlhá a zložitá. My sa však pozastavme nad tým, prečo tu, na tomto mieste stojí chrám – miesto, ktoré ste vyčlenili pre Boha. Pretože chrám Boží je malým kúskom neba na zemi. Všetko, čo nás obklopuje v tomto chráme, vydáva svedectvo o nebesiach, svedectvo o Božej veľkosti, všemohúcnosti, múdrosti, ale najmä láskavosti. To nie sú iba obrazy či maľby, ktoré poukazujú na dejinné udalosti – je to skutočne živý Jeruzalem, plný obyvateľov nebies, ktorí sú našimi orodovníkmi pred Božím trónom," povedal otec Ján v kázni.

Po skončení svätej liturgie sa k prítomným prihovoril miestny duchovný správca jerej Ma-rián Kovaľ, ktorým sa všetkým poďakoval za to, že prišli do Pichného spoločne osláviť chrámové jubileum. Osobitne pozdravil a poďakoval sa za účasť na oslavách starostom obcí Pichné a Nechválova Polianka, ako i miestnemu gréckokatolíckemu duchovnému. Následne priblížil históriu výstavby chrámu a poďakoval sa všetkým tým, ktorí sa o jeho výstavbu v neľahkej dobe pričinili.

Na záver sa k veriacim a duchovným otcom prihovoril vladyka Rastislav, ktorý sa poďakoval za to, že mohol spolu s nimi odslúžiť slávnostnú archijerejskú liturgiu. Pri príležitosti 20. výročia od posviacky chrámu odovzdal o. Mariánovi ďakovné hramoty pre veriacich.

„Drahí moji, je to iba kúsok papiera, nemám však inú možnosť ako vám prejaviť svoju vďaku. Je to podobné, ako keď my kresťania prinášame do chrámu chlieb a víno, ktoré Boh nepotrebuje, ale On ich požehnáva a premieňa na Telo a Krv Svojho Jednorodeného Syna, prostredníctvom ktorých sa očisťujeme, posväcujeme a dosahujeme spásu. Podobne ani vy nepotrebujete tento kúsok papiera, ale prijmite ho s podobnou zhovievavosťou, s akou Boh prijíma naše dary. Považujte ho za vyjadrenie vďačnosti, ktorú pociťujem vo svojom srdci, za to, že ste dali tejto dedine a generáciám, ktoré prídu po vás, veľmi vzácny dar – nový pravoslávny chrám," povedal vladyka Rastislav.

Po jeho príhovore sa konal sprievod okolo chrámu s čítaním Evanjelií.

Fotogaléria k článku
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty