Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav v Ľubici

Domov   >   Vyhľadávanie
Veriaci cirkevnej obce v Ľubici prežívali v sobotu 30. augusta 2014 veľkú radosť. Zaví-tal medzi nich Jeho Blaženosť vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska. Dôvodom jeho návštevy bola oslava chrámového sviatku v česť Usnutia presvätej Bohorodičky.

Slávnostnú svätú liturgiu s ním slúžili správca cirkevnej obce v Levoči prot. Kornel Furín, správca cirkevnej obce v Poprade prot. Vladimír Kocvár, miestny duchovný správca prot. Milan Bilý a jerodiakon Maxim (Durila).

Kázňou sa počas svätej liturgie k veriacim prihovoril prot. Kornel Furín. Poukázal na potrebu viery v našom živote. „Určite sú nám všetkým dobre známe slová, ktoré vyslovil Spasiteľ Iisus Christos: „Dokedy bude potrebné, aby som bol medzi vami? Prečo je medzi vami tak málo viery?" Christos vo Svojich rečiach i skutkoch často zdôrazňoval potrebu viery, nádeje a lásky - toho, čo je pre človeka potrebné, aby sa mohol stať dedičom Božieho Kráľovstva. Za Christom prichádzali rôzni ľudia – jedni počúvať Jeho slová, ďalší uzdraviť sa od choroby, iní nájsť útechu či východisko zo svojich problémov. Zo Svätého Písma vieme, že nikoho neodmietol. Vyhovel každému, ale nie vždy rovnakým spôsobom. Niekedy museli ľudia prejsť za Christom určitú cestu a vynaložiť isté úsilie, aby ich vypočul. Keď sa Ho raz apoštoli pýtali: „Učiteľu, prečo neprepustíš toho muža, keď vidíš, ako vrúcne Ťa prosí o pomoc?" odpovedal im: „Robím to nie preto, že by som nechcel, ale preto, aby som vám ukázal, aká potrebná je pre človeka viera, aby bol spasený," uviedol v kázni otec Kornel.

Na záver sa k veriacim a duchovným otcom prihovoril vladyka Rastislav, ktorý sa poďakoval za to, že mohol spolu s nimi odslúžiť slávnostnú archijerejskú liturgiu. „Vždy, keď medzi vás prichádzam, mám z toho veľkú radosť. Ďakujem Bohu, ale i vám všetkým, že stále vytvoríte neopakovateľnú atmosféru," povedal vladyka. Priblížil život presvätej Bohorodičky a poukázal na jej miesto v cirkvi. „Niet človeka, ktorý by aspoň raz vo svojom živote nepocítil Jej pomoc, Jej ochranu. Bohorodičkine sviatky sú v našom národe veľmi obľúbené. Ani jeden svätý nepožíva takú lásku kresťanského ľudu, ako Ona. Svoj život prežila v ústraní – Evanjeliá hovoria o Nej len zriedkavo. Po Svojom odchode z tohto sveta sa však stala Matkou celého ľudstva a Svoju lásku odvtedy preukazuje celému ľudskému rodu. V láskavosti, krotkosti a pokore, ktorú prejavovala počas celého Svojho pozemského života, je pre nás nedosiahnuteľným vzorom. Hoci je Jej život nenapodobiteľný, je nasledovaniahodný. Všetci by sme vo svojom živote mali do miery, do akej nám pomôže Boh, nasledovať príklad Jej pokory, lásky a obetavosti. Toto želám najmä miestnemu duchovnému správcovi, ktorý na svojej hrudi nosí kňazský kríž a na svojich pleciach všetky ostatné kríže svojho stáda. Nech vám pri nesení týchto krížov pomáha presvätá Bohorodička, ktorej je zasvätený tento chrám," uviedol vladyka. Zároveň mu zablahoželal k jubileu 10. rokov pôsobenia v tejto cirkevnej obci.

Otec Milan sa poďakoval vladykovi za návštevu a povzbudivé slová. Poďakoval sa i všetkým veriacim, že si našli čas na modlitbu a zavítali do chrámu. Správcovi cirkevnej obce v Poprade prot. Vladimírovi Kocvárovi ako aj viacerým veriacim vyslovil poďakovanie za pomoc pri rozpise a starostlivosti o chrám. Slová vďaky z jeho úst patrili i starostovi obce Ľubica Petrovi Repčákovi za jeho neustálu pomoc cirkevnej obci.

„Napriek tomu, že je nás málo, stále sa nájde niekto, kto nám pomôže. Vždy, keď si už nevieme rady, Boh nám niekoho pošle a pomôže nám prostredníctvom dobrého človeka," uviedol otec Milan.

Po týchto slovách vladyka Rastislav odovzdal na požiadanie otca Milana ikony presvätej Bohorodičky – „Sporúčnica hríšnych – Ručiteľka za hriešnikov" pani Júlii Závackej, Anne Kaprálovej a starostovi obce Petrovi Repčákovi.

Na záver sa konal sprievod okolo chrámu s čítaním Evanjelií.

Fotogaléria k článku

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty