Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav v Brne na oslavách 90. narodenín vladyku Simeona

Domov   >   Vyhľadávanie
V Katedrálnom chráme sv. Václava v Brne sa v nedeľu 14. februára 2016 konala sv. archijerejská Liturgia. Spolu s Jeho Blaženosťou Rastislavom, arcibiskupom prešovským, metropolitom českých krajín a Slovenska, ju slúžili Jeho Vysokopreosvietenosť Michal, arcibiskup pražský a českých krajín, Jeho Vysokopreosvietenosť Simeon, arcibiskup olomoucko-brnenský, Jeho Vysokopreosvietenosť Juraj, arcibiskup michalovsko-košický a Jeho Preosvietenosť Izaiáš, vikárny biskup šumperský.

Sv. Liturgia sa konala pri príležitosti 90. narodenín vladyku Simeona a bola prvou liturgiou, ktorú od obnovenia jednoty našej miestnej Cirkvi slúžili spolu všetci členovia Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku. Spolu s nimi sa modlil i vyslanec Matky Cirkvi – Ekumenického patriarchátu, athoský mních a v súčasnosti vikárny biskup francúzskeho metropolitu preosvietený vladyka Irinej.

Sv. liturgiu viedol duchovný správca brnenského chrámu mitr. prot. Jozef Fejsák. Za slovenskú časť našej Cirkvi sa jej zúčastnili mitr. prot. Milan Gerka, mitr. prot. Alexander Cap, mitr. prot. Vasiľ Bardzák, mitr. prot. Michal Švajko, mitr. prot. Bohuslav Senič, jerodiakon Maxim (Durila) a hypodiakon Maroš Černý. Z českej časti našej Cirkvi slúžili mitr. prot. Ondřej Stehlík, mitr. prot. Ján Baudiš a niekoľkí ďalší duchovní z Čiech a Moravy.V závere sv. Liturgie sa k jubilujúcemu vladykovi Simeonovi prihovoril metropolita Rastislav:

„Vaša Vysokopreosvietenosť, vladyka Simeon!

Dovoľte mi, aby som Vás v mene ostatných členov Posvätnej synody, duchovenstva a veriacich našej miestnej Cirkvi, ako aj vo svojom pozdravil v tento významný deň, keď všetci v radosti s Vami prežívame krásne životné jubileum – 90 rokov Vášho života. Pri tejto príležitosti Vám želáme veľa zdravia, plnosť blahodate a hojnosť Božieho požehnania, aby ste vo svojej biskupskej službe ešte mnoho rokov mohli plniť poslanie, ktoré Vám zverila Christova Cirkev.

Svätý apoštol Pavol všetkým biskupom hovorí: „Dávajte pozor na seba i na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou" (Sk 20, 28). Hospodin bude žiadať z rúk biskupa každú dušu, ktorá mu bola zverená. Preto by mal obetavo slúžiť dielu spásy všetkých, ktorých mu Christos zveril.

Jedine vo vernosti svätému Pravosláviu a v obetavej láske môže biskup úspešne napĺňať svoje poslanie. Svätý Ján Sinajský hovorí, že pravého pastiera odhalí jeho láska, lebo Najvyšší Pastier bol z lásky ukrižovaný. Ak chceme šíriť porozumenie, musíme byť nositeľmi lásky. Svätý evanjelista Ján to vyjadril slovami: „Boh je láska, a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom" (1 Jn 4, 16).

Biskupská služba v zmätenosti dnešnej doby je obzvlášť náročná. Východiskom z každej zložitej situácie je pokánie a budovanie vnútornej jednoty veriacich v Cirkvi. Jedine tak môžeme byť „soľou zeme a svetlom sveta" (Mt 5, 13 – 14), k čomu nás povoláva Božský Spasiteľ, v službách ktorého je každý duchovný Christovej Cirkvi.

Vo Vašej zodpovednej službe Vám, drahý vladyka, želáme dostatok duchovných a telesných síl, aby ste ako dobrý pastier v starostlivosti o svoju Bohom zverenú pastvu vždy pociťovali slová Iisusa Christa: „A hľa, Ja som s vami po všetky dni až do konca sveta" (Mt 28, 20). Zo srdca Vám  ďakujeme za Vaše celoživotné teologické a literárne dielo. Ako človeku s bohatými životnými skúsenosťami Vám želáme, aby ste ešte mnoho rokov vo svojej biskupskej službe zachovávali pre blaho Cirkvi „jednotu ducha vo zväzku pokoja" (Ef 4, 3). Milosť nášho Pána Iisusa Christa, láska Boha Otca a spoločenstvo Svätého Ducha nech je s Vami po všetky dni Vášho života!

Is polla eti, despota!"Za blahoželania zo strany metropolitu Rastislava sa vladyka Simeon poďakoval slovami:

„Vaša Blaženosť, ďakujem Vám za krásne slová a necítim sa hoden tej pozornosti, ktorú ste obrátili na moje skromné dielo, v ktorom som mal stále dôvod kajať sa a rozmýšľať, či som nebol príliš opovážlivý, že som prijal to, čo život prinášal, ale Pán mi pomáhal, a tak som to nejako dotiahol až do deväťdesiatky. Verím, že nejaký čas mi snáď ešte dá. Mám radosť z toho, že tento deň, v ktorý si pripomínate moje narodeniny, je súčasne dňom, kedy sme sa spojili s našim Pánom pri jednom oltári. Je to vzácne nielen pre nás, ale i pre celú cirkev u nás na Morave, a istotne i v Čechách a na Slovensku, pretože v jednote je sila a v jednote je Pán. Ten si praje, aby sme boli jedno. Jednota nemôže byť tam, kde nie je vzájomná láska a svornosť. Keď sme v jednote, tak nám Pán dáva lásku, a to je Jeho veľká milosť. Prijímam svoj vek i radosť, ktorú prežívame, ako veľký Boží dar, a rovnako i to, že ste tu dnes medzi nami spolu so svojimi duchovnými, z ktorých mnohí sú moji žiaci a viaže ma k nim otcovský cit. Za to všetko ďakujem Pánu Bohu. Prajem Vám, aby ste nám ako hlava Cirkvi vládli šťastne čo možno najdlhšie, a my všetci aby sme Vám v tom, v čom budeme môcť, dobre a jednomyseľne pomáhali," povedal vo svojom ďakovnom príhovore vladyka Simeon.

Vladyka Rastislav mu ako dar venoval ikonu Presvätej Bohorodičky – Tešiteľky, obklopenej archanjelmi Michalom a Gabrielom.

„Želám Vám v celom Vašom živote modlitebnú záštitu – pokrov Presvätej Bohorodičky, ako aj pomoc beztelesných Mocností. Žite ešte mnoho rokov na blaho Christovej Cirkvi a pre rozkvet svätého Pravoslávia na území Moravy, kde pred tisícročím solúnski bratia Konštantín a Metod započali svoje apoštolské misijné dielo, ktoré sa potom rozšírilo na územie Čiech i dnešného Slovenska," povedal vladyka.Po vladykovi Rastislavovi Jeho Preosvietenosť vladyka Irinej prečítal list Jeho Všesvätosti Bartolomeja, ekumenického patriarchu. Po ňom pozdravil a zablahoželal vladykovi Simeonovi Jeho Vysokopreosvietenosť arcibiskup pražský a českých krajín Michal.Následne boli prednesené i gratulácie od rumunského patriarchu Daniela a poľského metropolitu Sávu. Osobne vladyku Simeona pozdravil i český rímskokatolícky olomoucký arcibiskup a moravský metropolita Mons. Ján Graubner, ktorý mu tlmočil gratulácie v menej celej Rímskokatolíckej cirkvi.

K blahoželaniam sa na záver pridali i viacerí duchovní, veriaci a príbuzní vladyku Simeona.

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty