Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav posvätil nástenné ikony vo svidníckom chráme

Domov   >   Vyhľadávanie
Nedeľa 28. september 2014 sa stala významným dňom pre veriacich cirkevnej obce vo Svidníku. Jeho Blaženosť vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska v tamojšom chráme svätej Trojice vykonal posviacku nástenných ikon.

Po posvätení ikon sa za účasti asi tridsiatich duchovných otcov z rôznych arcidekanátov konala archijerejská svätá liturgia. Počas malého vchodu vladyka Rastislav udelil duchovnému správcovi cirkevnej obce prot. Jánovi Sovičovi právo nosenia mitry. Vyjadril tak vďaku za jeho doterajšiu prácu a ocenil horlivosť v dušpastierskej službe. „Prejavili ste zanietenie pre skrášlenie Božieho domu a preto mi dovoľte ozdobiť vás mitrou, ktorá predstavuje korunu slávy, ale tiež tŕňový veniec. Museli ste prekonať množstvo problémov, kým vám Hospodin požehnal dokončiť veľkolepé dielo. Ťažko povedať, koľko ťažkostí a protivenstiev vás ešte čaká vo vašom jerejskom i osobnom živote. Nech sa Vám mitra stane Božou prilbou, ktorá bude vaše myšlienky ochraňovať pred útokmi nepriateľa - diabla, ktorý sa neprestajne snaží, aby sme zatrpkli, či spohodlneli. Nech nikdy nestratíte svoju zanietenosť a horlivosť k zveľaďovaniu Božieho domu a lásku a obetavosť voči vám zverenému stádu," uviedol vladyka.

Kázňou sa počas svätej liturgie k veriacim prihovoril jerej Miroslav Župina. Vysvetlil slová Evanjelia o tom, že každý človek dostal od Boha rôzne dary – talenty, ktoré by mal rozvinúť a zúročiť.

Na záver sa k o. Jánovi Sovičovi a ostatným duchovným otcom, prítomným veriacim a vzácnym hosťom znova prihovoril vladyka Rastislav. Vyjadril radosť z toho, že svidnícky chrám je novo rozpísaný nádhernými nástennými ikonami. Všetkým, čo budú do tohto chrámu prichádzať, zaželal, aby sa krása jeho ikon prenášala do ich sŕdc a duší. Následne odovzdal ikonopiscom zo Srbska, ktorí chrámový rozpis zrealizovali, dobrodincom, Rade Pravoslávnej cirkevnej obce vo Svidníku, ako i všetkým tým, čo sa pričinili o skrášlenie chrámu, ďakovné hramoty.

Potom sa prihovoril miestny duchovný správca mitr. prot. Ján Sovič, ktorý sa poďakoval Bohu, ikonopiscom, Rade cirkevnej obce, primátorovi mesta, poslancom Mestského zastupiteľstva, veriacim, ako i všetkým dobrodincom za ich pomoc pri realizácii tohto veľkého diela.

Po ňom sa slova ujal primátor mesta Svidník pán Ján Holodňák, ktorý sa poďakoval vladykovi za jeho návštevu a tiež za duchovných, ktorí pochádzajú zo Svidníka a robia dobré meno mestu. Zároveň vyjadril veľkú vďaku a úctu o. Jánovi za dielo, ktoré sa mu podarilo zrealizovať.

Na záver sa duchovným otcom mitr. prot. Jánovi Sovičovi a prot. Jánovi Pajkošovi v mene veriacich, ako i v mene Rady cirkevnej obce vo Svidníku poďakoval jej podpredseda brat Maroš Černý a odovzdal im ikony, ktoré im budú pripomínať tento významný deň.

Fotogaléria k článku

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty