Prešovská pravoslávna eparchia

Jerejská chirotónia o. Viktora Čabiňaka

Domov   >   Vyhľadávanie
Vo štvrtok 12. júla 2018 – v deň sviatku sv. apoštolov Petra a Pavla – Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav v prešovskom Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského vykonal jerejskú chirotóniu o. Viktora Čabiňaka. Na sv. liturgii, ktorú viedol, slúžili spolu s ním viacerí duchovní Prešovskej a Michalovsko-Košickej eparchie, ako aj účastníci medzinárodnej liturgickej konferencie, zorganizovanej Spoločnosťou pre východné liturgie v Prešove.

Vladyka Rastislav vo svojej kázni poukázal na Apoštolský pôst – prípravu na tento sviatok, ktorý trval tohto roku takmer 40 dní. Ako povedal, štyridsaťdňové, resp. viacdňové pôsty sú v pravoslávnej Cirkvi stanovené pred tými najväčšími sviatkami cirkevného roka - Narodením Christa, Paschou, sviatkom apoštolov Petra a Pavla a Usnutím Presvätej Bohorodičky.

„Prečo je ich sviatok takto poctený a zdôraznený? Pretože obaja sú stĺpmi Christovej Cirkvi. Jeden i druhý majú byť pre nás príkladom toho, že Boh rovnako prijíma a povoláva človeka vysoko postaveného i nízkeho pôvodu, učeného i negramotného, bohatého i chudobného. Peter – chudobný, nevzdelaný galilejský rybár - a Pavol, jeho takpovediac protiklad – učený farizej z bohatej rodiny s vysokým postavením. Christos jedného i druhého povoláva a poveruje ich apoštolstvom. Čo vlastne slovo apoštol, apoštolstvo znamená? Grécke apostello znamená posielam, a preto slovo apoštol by sme mohli preložiť slovom posol. Christos nielen Petra a Pavla, ale i ostatných Svojich učeníkov a vlastne každého z nás, čo sme prijali sv. krst, posiela do tohto sveta ako Svojho posla so zvesťou, dobrou zvesťou, blahozvesťou - Evanjeliom. Posol sa totiž neposiela len tak, posol má tomu, ku komu je poslaný, niečo zvestovať. Aké posolstvo Christos cez Petra a Pavla i všetkých ostatných apoštolov a ich učeníkov a nasledovníkov zvestoval tomuto svetu, nám všetkým? Posolstvo o tom, že do temnoty, hriechu a smrti tohto sveta prišlo Svetlo, Život, Láska, ktorá porazila hriech, zvíťazila nad smrťou a všetkým tým, ktorí budú chcieť, darovala večný život. Zvesť o večnom živote - to je posolstvo, ktoré v Christovom mene apoštoli rozniesli po celom svete. A každý kresťan je povolaný pokračovať v tomto diele," povedal v kázni vladyka.

Obrad jerejskej chirotónie sa uskutočnil po Cherubínskej piesni a položení sv. Darov na prestol. Po modlitbe a zložení rúk vladyka Rastislav spolu s prítomnými kňazmi a veriacim ľudom pri obliekaní novokňaza do jerejských rúch zvolali: „Áxios! Je hoden!"

V závere sv. liturgie sa vladyka Rastislav k o. Viktorovi prihovoril: „Pred malou chvíľou som Vás zložením rúk a modlitbou - vzývaním blahodate sv. Ducha - ustanovil za kňaza. Po celý svoj život pamätajte, že ste boli rukopoložený na sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Vždy nasledujte ich príklad, vždy kráčajte v ich stopách. Oni sa starali nielen o svoj národ, keďže boli Židia podľa tela, ale kázali Christovo evanjelium i pohanom – všetkým tým, ktorí neboli ich príbuzní podľa tela. Vy máte vo svojom príbuzenstve mnohých kňazov. Oboch Vašich starých otcov, ktorí dnes spolu s nami slúžili, i jedného i druhého Georgija prosím - pomáhajte svojimi modlitbami a skúsenými radami tomuto mladému novorukopoloženému kňazovi pravoslávnej Christovej Cirkvi, aby dôstojne niesol kríž kňazskej služby, ktorý bol dnes naňho položený," zaželal o. Viktorovi vladyka Rastislav.

Pri príležitosti sviatku sv. apoštolov Petra a Pavla vladyka tiež pozdravil duchovného Katedrálneho chrámu mitr. prot. Petra Kormaníka a duchovného cirkevnej obce v Starej Ľubovni jereja Petra Polakoviča.

Následne vladyka udelil ďakovnú hramotu prof. PhDr. Márii Machalovej, CSc. ako prejav vďaky za jej dlhoročnú obetavú odbornú a pedagogickú činnosť, garantovanie študijného odboru sociálna práca, ako aj napomáhanie rozvoja a šírenie dobrého mena PBF PU v Prešove.

Po skončení sv. liturgie novokňaz o. Viktor pomazal veriacich požehnaným olejom.

FOTOGALÉRIA
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty