Prešovská pravoslávna eparchia

Jerejská chirotónia o. Ľuboša Savčaka

Domov   >   Vyhľadávanie
Na Antipaschu v nedeľu 15. apríla 2018 sa v prešovskom Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského uskutočnila jerejská chirotónia o. Ľuboša Savčaka. Sv. liturgiu pod vedením Jeho Blaženosti arcibiskupa prešovského a metropolitu českých krajín a Slovenska spoločne odslúžili riaditeľ ÚPPE v Prešove mitr. prot. Alexander Cap, správca Katedrálneho chrámu mitr. prot. Michal Švajko, správca cirkevnej obce Varadka prot. Peter Savčák, správca cirkevnej obce Vápeník jer. Viliam Kimák, archidiakon Maxim (Durila) a diakon Viktor Čabiňák.
V kázni, ktorou sa k veriacim prihovoril vladyka Rastislav, zdôraznil význam zdanlivej neviery apoštola Tomáša. „Jeho dva výroky: „Neuverím, kým neuvidím!" a „Pán môj a Boh môj!" možno považovať za dva protipóly, dva protichodné duchovné stavy – pochybovania a neviery na jednej strane, a viery a vyznania na strane druhej. Práve takéto sú i duchovná skúsenosť a životná cesta mnohých. Kiežby sme všetci tak ako apoštol Tomáš smerovali od pochybností k viere, a nie naopak," povedal v kázni vladyka.

Obrad jerejskej chirotónie sa uskutočnil po Cherubínskej piesni a položení sv. Darov na oltár. Po posväcujúcej modlitbe, spojenej s vkladaním rúk, vladyka Rastislav spolu s prítomnými duchovnými a veriacim ľudom pri obliekaní novokňaza do jerejských rúch zvolali: „Áxios! Je hoden!"

V závere sv. liturgie sa vladyka Rastislav prihovoril k o. Ľubošovi:

„Po jerejskej chirotónii je zvykom dávať novokňazovi nejaké poučenie, radu či usmernenie. Poviem Vám len toľko: modlite sa viac, ako ste sa modlili doteraz, a postite sa viac, ako ste to robili doteraz, pretože len trpezlivá modlitba a vytrvalý pôst spolu s pokorou pred Bohom a láskou k blížnym vnesú do Vášho života svetlo Božej prítomnosti a rosu Jeho blahodate. Slúžte Bohu a nášmu zbožnému ľudu modlitbou a pôstom v pokore a láske. Nech Vám Boh pomôže všetky dobré slová, ktoré vyrieknete na kázni, potvrdiť vlastným vzorným kresťanským životom," zaželal o. Ľubošovi vladyka. Zároveň poprosil všetkých, čo boli prítomní na jeho jerejskej chirotónii, aby na neho pamätali vo svojich modlitbách. „Aby mu Boh pomohol nielen začať, ale i dokonať na jednej strane síce vznešené a potrebné, no na druhej strane skutočne strastiplné a krížonosné dielo služby kňaza pravoslávnej Christovej Cirkvi," dodal vladyka.

Po skončení sv. liturgie novokňaz o. Ľuboš pomazal veriacich požehnaným olejom.

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty