Prešovská pravoslávna eparchia

Intronizácia nového biskupa Olomoucko-brnianskej pravoslávnej eparchie

Domov   >   Vyhľadávanie
V Katedrálnom chráme sv. Gorazda v Olomouci sa v sobotu 18. mája 2024 uskutočnila intronizácia nového biskupa Olomoucko-brnianskej pravoslávnej eparchie. Slávnostnú sv. liturgiu spoločne s Jeho Blaženosťou arcibiskupom prešovským a metropolitom českých krajín a Slovenska Rastislavom spoločne odslúžili Jeho Vysokopreosvietenosť arcibiskup michalovsko-košický Juraj, Jeho Preosvietenosť biskup olomoucko-brniansky Izaiáš, dekan Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD. a viacerí duchovní Olomoucko-brnianskej eparchie. Na liturgii bol prítomný i biskupský delegát pre pastoráciu rímskokatolíckeho Olomouckého arcibiskupstva P. Mgr. Petr Bulvas a príbuzní a známi vladyku Izaiáša.

Po Trojsvätej piesni zapisovateľ Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku Mgr. Maroš Černý prečítal uznesenie Posvätnej synody, na základe ktorého bol Jeho Preosvietenosť vladyka Izaiáš (občianskym menom ThDr. Igor Izaiás Slaninka) uvedený na biskupskú katedru Olomoucko-brnianskej pravoslávnej eparchie v Olomouci – eparchiálnej rady ako eparchiálny biskup a štatutárny zástupca s účinnosťou od 18. mája 2024. Jeho oficiálny titul je: „Jeho Preosvietenosť Izaiáš, biskup olomoucko-brniansky."

Nasledoval samotný akt intronizácie – posadenia na biskupský stolec s trojitým zvolaním: Axios! (Je hoden!), po ktorom liturgia pokračovala zvyčajným spôsobom.

Po homílii, prednesenej počas prípravy sv. Darov správcom Pravoslávnej cirkevnej obce v Jihlave prot. Jánom Baudišom, v závere sv. liturgie pozdravil intronizovaného vladyku Izaiáša metropolita Rastislav:

„Vaša Preosvietenosť! Vaša dnešná slávnostná intronizácia na biskupský stolec Olomoucko-brnianskej eparchie znásobuje našu duchovnú radosť zo sviatku Christovho Zmŕtvychvstania – svätej Paschy. Katedra, ktorá v prvých dňoch tohtoročného Veľkého pôstu odchodom vladyku Simeona do večnosti ovdovela, je dnes znova obsadená. Prijmite pri tejto príležitosti môj srdečný pozdrav, ako aj prianie pevného zdravia, mnohých síl a Božej pomoci!"

Desať rokov vikárnej biskupskej služby pomohlo podľa jeho slov vladykovi Izaiášovi zoznámiť sa s duchovenstvom a veriacimi Moravy. „Poznáte prostredie, do ktorého dnes ako eparchiálny biskup vstupujete – všetky jeho radosti, starosti i výzvy. Dovoľte mi preto zopakovať Vám len radu, ktorú dal kedysi apoštol Pavol biskupovi Timotejovi: „Usiluj sa o spravodlivosť, zbožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. Bojuj dobrý boj viery a chop sa večného života, do ktorého si povolaný a ku ktorému si sa prihlásil dobrým vyznaním pred mnohými svedkami" (1 Tim 6, 11-12). Usilujte sa vynaložiť všetko úsilie pre to, aby ste nesklamali dôveru, ktorá bola do Vás vložená. Ako biskup Cirkvi venujte všetky svoje schopnosti a sily Christovi – Jej Zakladateľovi, Najvyššiemu Veľkňazovi a Hlavnému pastierovi. Žiadna služba si nevyžaduje takú oddanosť ako služba Hospodinovi. Boží ľud to vie a preto pri pohľade na život biskupov a na ich skutky buď vzrastá vo viere, alebo čoraz viac pochybuje. „Od každého, kto mnoho dostal, bude sa mnoho žiadať" (Lk 12, 48) a najviac sa bude žiadať od nás – biskupov Cirkvi, okolo ktorých sa zhromažďuje spoločenstvo duchovenstva a veriacich," povedal metropolita Rastislav.

„Kríž biskupskej služby nie je ľahký, ale s pomocou Ducha Svätého ho unesiete – ak nebudete pracovať pre uspokojenie osobných ambícií alebo pre osobný prospech, ale na blaho Cirkvi; ak budete horieť láskou k Christovi; ak sa budete usilovať „zachovávať jednotu Ducha vo zväzku pokoja" (Ef 4, 3). Múdry Sirach hovorí: „Čím si väčší, tým väčšmi sa poníž a tak nájdeš milosť u Pána" (Sir 3, 18). Pokora sa však nesmie zmeniť na slabosť či strach – má sa prejaviť inak. Nemali by sme sa vyvyšovať nad ostatných, mali by sme priznávať svoje chyby a nedostatky – a Boh nám vo Svojej láske pomôže, aby naše vzťahy s ostatnými zostali harmonické. Niekedy vás bude premáhať pocit, že biskupská služba je nad ľudské sily, ale ako povedal Pán, „čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu" (Lk 18, 27). Keď skromné ľudské sily nestačia, obracajte sa k Hospodinovi a proste o Jeho pomoc a podporu. On je nevyčerpateľná „Studňa živej vody zurčiacej z Libanonu" (Vľp 4, 15), ktorá sa v nás ľuďoch stáva „prameňom vody prúdiacej do večného života" (Jn 4, 14). Hľadajte preto posilu zhora a čo najčastejšie konajte Božskú Eucharistiu. Potom aj vy jasne pocítite Božiu pomoc a budete môcť spolu s apoštolom Pavlom vďačne svedčiť, že všetky ťažkosti „prekonávame skrze Toho, ktorý si nás zamiloval" (Rim 8, 37). Neúnavne zvestujte ľuďom Božie Kráľovstvo a prinášajte im svetlo Evanjelia dobrým príkladom obetavého kresťanského života," zaželal metropolita Rastislav vladykovi Izaiášovi pri odovzdávaní biskupského žezla. Zdôraznil, že žezlo je nielen viditeľný dôkaz biskupskej autority, „ale predovšetkým znak Božej moci a pomoci pri hlásaní Evanjelia a kráčaní po ceste spásy."

„Naša eparchia sa v tomto roku na prahu Veľkého pôstu rozlúčila s našim bývalým eparchiálnym biskupom, vladykom Simeonom, ktorého sme si všetci vážili a milovali. Olomoucko-brnianska eparchia mu vďačí za mnohé a všetci budeme naňho istotne s modlitbou spomínať. Vladyka Simeon nám bol známy svojou miernosťou, vľúdnosťou, zdvorilosťou a zmierlivosťou. Bol to muž skutočnej viery. Snažil sa dosiahnuť vzájomné porozumenie všetkých jemu zverených duchovných ovečiek a prial si, aby eparchia žila modlitbou, bohoslužbami, pastierskou a misijnou prácou," povedal vo svojom príhovore vladyka Izaiáš.

Uviedol, že chce pokračovať v jeho práci a nadviazať na jeho odkaz. Praje si, aby na Morave i naďalej rozkvitala tradícia svätého vladyku Gorazda, aby sme ju spoločnými silami rozvíjali tak, ako si to náš svätý mučeník prial. „Budem sa snažiť, aby eparchia žila modlitbou, bohoslužbami, pastierskou a misijnou prácou. Ďalej by som si prial, aby pokračovala spolupráca všetkých cirkevných obcí, aby sme prípadné problémy riešili spoločne. Budem vždy načúvať vašim názorom, návrhom i žiadostiam. Všetci máte u mňa stále dvere otvorené. Ak budete mať akýkoľvek problém, príďte a preberieme, čo by sa s tým dalo urobiť. Budem sa usilovať o dobré vzťahy so všetkými duchovnými a prosím vás o vašu lásku a obvyklú kňazskú poslušnosť, aby takéto vzťahy boli možné. Zároveň vás prosím, aby ste vytvárali priateľské vzťahy i navzájom medzi sebou," uviedol vladyka Izaiáš.

Všetkých požiadal o vytrvalé úsilie o zachovanie posvätnej cirkevnej jednoty a o úprimné správanie. „Cirkvi vždy najviac ubližovali intrigy, vzbury, zákulisné úklady, ohovárania, tajnosti a neúprimnosť. Takéto konanie je vždy v rozpore s kresťanskou morálkou a hlavne je nezlučiteľné s bratskou láskou, ktorú od nás žiada Pán Iisus Christos. Láska je spolu s vierou tou hlavnou vlastnosťou cirkevného života, podľa ktorej nás spoznajú, že sme Christovi učeníci. Zo svojej strany vám sľubujem túto otvorenosť a lásku, a prosím vás, aby ste sa i vy rovnako správali k sebe navzájom, ako aj ku mne. Tak prekonáme všetky prípadné ťažkosti. Rozkvet cirkví vždy vychádza zo zachovávania kánonickej jednoty, kresťanskej pokory a lásky. Naša eparchia bola v poslednom období poškodená a zranená rôznymi rozkolmi. Rád by som týmto pozval k návratu všetkých, ktorí sa z akýchkoľvek dôvodov v uplynulom období oddelili od kánonickej správy našej eparchie. Prosím ich o to. Moja náruč je im otvorená a ak prídu ku mne s pokáním, nikoho nevyženiem von," povedal vladyka Izaiáš a poďakoval sa všetkým, ktorí mu dali vo voľbe svoj hlas. Prítomným vladykom poďakoval za akt vykonania intronizácie a všetkým hosťom za účasť na ňom.

„Chcem byť vľúdnym a láskyplným pastierom všetkým duchovným a veriacim v Olomoucko-brnianskej eparchii. Prosím všemohúceho Boha a nášho milostivého Spasiteľa Iisusa Christa, aby daroval našej eparchii pokoj a jednomyseľnosť, rozvoj a duchovné napredovanie pre spásu všetkých," dodal vladyka Izaiáš.

V mene Michalovsko-košickej eparchie vladyku Izaiáša pozdravil vladyka Juraj a poprial mu v mene duchovných a veriacich svojej eparchie, aby bol z Božej milosti dobrým duchovným pastierom na Morave. Na pripomienku intronizácie a znak jednoty mu podaroval panagiu.

Intronizovaného vladyku za duchovných a veriacich Olomoucko-brnianskej eparchie pozdravil prot. Ján Baudiš a zablahoželali mu i osobná tajomníčka Perla Deckerová, ako aj viacerí ďalší hostia a veriaci.

FOTOGALÉRIA - Zdroj: www.ob-eparchie.cz
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty