Prešovská pravoslávna eparchia

Intronizácia metropolitu záhrebsko-ľubľanského Porfírija

Domov   >   Vyhľadávanie
V nedeľu 13. júla 2014 sa v chorvátskom hlavnom meste Záhreb konala intronizácia vladyku Porfírija na metropolitu záhrebsko-ľubľanského.

Slávnosť začala v sobotu príchodom srbského patriarchu Irineja do hotela Westin, kde sa podala večera pre asi 100 pozvaných hostí. V nedeľu sa slávnostnej liturgie okrem srbského patriarchu Irineja a intronizovaného metropolitu Porfírija zúčastnilo ďalších 7 slúžiacich a 13 neslúžiacich episkopov Srbskej, Antiochijskej a Cyperskej pravoslávnej cirkvi ako aj mnohí duchovní, mnísi a veriaci zo Srbska, Grécka, Ruska a Slovenska. Nechýbali ani zástupcovia iných denominácia, zástupcovia štátnej správy a samosprávy Chorvátska, predseda Národnej rady a ministri zo Srbska a štátni predstavitelia Slovinska. Liturgiu spieval spočiatku zbor katedrálneho chrámu zo Záhrebu pod vedením dirigentky Ivany Srbľan a od „Iže cheruvimy" začal spievať byzantskými nápevmi zbor monastiera sv. Archanjelov v Kovilji pod vedením jerodiakona Jeroteja. Na konci liturgie prečítal rozhodnutie Archijerejského soboru SPC novozvolený episkop rakúsko-švajčiarský Andrej a na trón metropolitu záhrebsko-ľubľanského uviedol vladyku Porfírija metropolita arkadijský Vasilij a episkop bačský Irinej. Srbský patriarcha Irinej, ktorý odovzdal novému metropolitovi archijerejské žezlo okrem iného povedal: 

„Prichádzate na prázdnu katedru metropolitu Jána, ktorý na nej bol viac ako 30 rokov a zanechal stopu v živote tejto eparchie. On pokračoval v ceste svojich predchodcov, čo očakávame aj od Vás, aby ste pokračovali vo svätej ceste svojich predchodcov. On túto cestu nasmeroval správnym smerom. Prichádzate do eparchie, ktorá v blízkej aj ďalekej minulosti prešla ťažkú a tŕnistú cestu, cestu utrpenia. Prichádzate v tejto eparchii k národu, s ktorým máme spoločnú históriu a osud. Žiaľ, jej minulosť nie je veľmi slávna, ale Christovou láskou sme všetci pozvaní, aby sme prekonali to, čo je naše a ľudské a aby sme vo všetko preukázali prítomnosť Hospodina, ktorý svojim učeníkom a všetkým nám povedal: „Ja som s vami po všetky dni až do konca vekov." Cirkev, ktorá Vás vybrala si želá, aby ste sa vo svojej práci držali lásky Evanjelia. To je najlepšia cesta a spôsob, aby sa prekonali všetky problémy, ktoré medzi ľuďmi existujú. Pri ohľade na Vaše charakterové vlastnosti, že ste človek dialógu a človek, ktorý dokáže viesť rozhovory, ktorý v každom človeku hľadá to, čo je podstatné, veríme, že na tomto mieste tieto Vaše vlastnosti preukážete a učiníte to, čo je potrebné aj našej Cirkvi, aj našim bratom rímskokatolíkom, aby sme spoločnými silami prekonali mnohé veci z našej neslávnej minulosti a aby sme boli v súčasnosti na osoh predovšetkým Cirkvi, do ktorej patríme. Naša a Rímskokatolícka cirkev boli v minulosti jednou Cirkvou a sme pozvaní robiť všetko, aby sme znova prišli k želanému a veľmi potrebnému cieľu jednoty," - povedal patriarcha Irinej. 

Úryvok z príhovoru metropolitu Porfírija:
 
„Duchovi Svätému a soboru otcov našej Cirkvi sa zaľúbilo, aby mne, najmenšiemu medzi všetkými udelili žezlo metropolitu slávnej záhrebsko-ľubľanskej metropolie.

Pokorne vyznávam pred živým Bohom, plnosťou Cirkvi a vami otcovia, bratia a sestry, že som nemocný a slabý, že sa nemám čím pochváliť okrem svojich slabostí a hriechov! Cítim, že nie som hodný nástupca svojich veľkých a svätých predchodcov na tomto tróne: sv. vyznávača metropolitu Dositeja, metropolitu Damaskina a metropolitu Jána. Avšak viem, že úspech v službe Bohu a blížnym nezávisí od našich schopností, ale od blahodate, ktorá sa „dokonale prejavuje v slabostiach" (2Kor 12, 9). Duch dýcha, kde chce a premúdro vyberá práve „to, čo je slabé pred svetom, aby zahanbil mocných" (1Kor 1, 27). Posilnený týmto Pavlovým paradoxom a mocou Christovho Evanjelia viem, že môžeme „všetko v Christovi, ktorý nás posilňuje" (Fil 4, 13) a viem, že „je naša schopnosť od Boha" (2Kor 3, 5).
Preto dnes uchvátený veľkou radosťou prichádzam do Záhrebu nie vo svojom mene, ale ako episkop Christovej Cirkvi, aby som bol pokorný sluha v diele spasenia, v tele a krvi Christovej. Prichádzam v službe väčšej ako je služba anjelská a cherubímska, v službe episkopskej, ktorá je ikonou Christa, ktorá je pokračovaním Christovho prvokňazského bohoslúženia. Mojou úlohou ako episkopa je zjednocovať roztrúsený Boží národ, stavať Christovo telo, všetkých viesť do nebeského Kráľovstva, zvestovať Evanjelium, krstiť a slúžiť Božskú liturgiu, ktorá sprítomňuje nebeské Kráľovstvo na zemi. Prichádzam so želaním slúžiť všetkým, neustále prinášať seba ako dar iným, nikdy nehľadať svoje, ale vždy kvôli Christovi robiť blaho blížnym. 
Preto bratia kňazi, prepodobní mnísi, verný Boží ľud zverenej mi Bohom spasujúcej Metropolie zahrebsko-ľubľanskej, v prvom rade vás pozdravujem liturgickým vozhlasom: „Da budet blahodať Hospoda našeho Isusa Christa i ľuby Boha i Otca i sojedinenije Svjataho Ducha so vsimi vami."

Milovaní pravoslávni bratia a sestry, predovšetkým kvôli vám prichádzam v mene Christa a preto v tento svätý čas pozývam všetkých vás, ktorí ste aktívni, živí členovia Christovej Cirkvi, ale aj vás, ktorí ste z rôznych dôvodov zanedbali svoju pravoslávnu identitu, aby ste slobodne a bez strachu vyznávali svoju pravoslávnu vieru, ale predovšetkým, aby ste podľa tejto viery žili, aby dávala podstatný význam vášmu životu a našli ste v nej odpovede na životne dôležité, existenčné otázky. Aby ste cez vieru, schádzajúc sa na svätej liturgii stretávali ukrižovaného a zmŕtvychvstalého Christa, ktorý porazil smrť a večný život učinil dostupným každému človeku. Cieľom a smerom nášho života je, aby sme sa stali účastníkmi tohto života a aby sme sa zjednotili s Christom a cez Neho jedni s druhými."

Metropolita Porfírij sa ďalej vo svojom príhovore poďakoval chorvátsky politikom, nepravoslávnym náboženským predstaviteľom, médiám a celej spoločnosti za prítomnosť na jeho intronizácii. Celá slávnosť bola naživo vysielaná v Chorvátskej televízii. 

Po príhovoroch patriarchu Irineja a metropolitu Porfírija sa asi 400 pozvaných hostí zišlo na slávnostnom obede v hoteli Westin, kde sa počas jedla na pódiu striedali interpreti rôznych hudobných žánrov. S pozdravnými príhovormi tiež vystúpil doterajší administrátor eparchie episkop dalmátsky Fotij, prezident Chorvátskej republiky Ivo Josipovič, vyslanec prezidenta Srbskej republiky Jasmina M. Marič, podpredseda vlády Srbska a minister zahraničných vecí Ivica Dačič, minister spravodlivosti Srbska Nikola Selakovič, rímskokatolický biskup sisačský Vlado Košič a ďalší. Príhovory zakončil metropolita Porfírij, ktorý sa všetkým poďakoval za podporu a priznal sa, že aj keď svoje vymenovanie za metropolitu záhrebsko-ľubľanského prijímal dosť ťažko, poslušne sa ho ujíma a cíti, že všetko prozreteľne riadi Boh, ktorý má svoje plány a vie komu je čo potrebné pre jeho spasenie. 

Na záver treba zdôrazniť, že ustanovenie vysokopreosväteného Porfírija za metropolitu záhrebsko-ľubľanského je prejavom veľkého ústretového kroku Srbskej pravoslávnej cirkvi ku katolíckemu Chorvátsku a Slovinsku. Podľa mnohých Srbska cirkev dáva do Chorvátska to najlepšie, čo momentálne má. Metropolita Porfírij je skvelý diplomat, rečník, ale predovšetkým veľmi zbožný človek, ktorý vie, čo a ako treba povedať na štátnej či medzicirkevnej úrovni. A to je z pozície srbskej menšiny v Chorvátsku a Slovinsku v súčasnosti veľmi potrebné. Nech mu Boh na tomto novom mieste pôsobenia pomáha. 

Krátky životopis: 

Vysokopreosvätený metropolita záhrebsko-ľubľanský dr. Porfírij (Perič), sa narodil 22. júla 1961 v Bečeji, Srbsko. 

V roku 1985 bol svojim duchovníkom vtedy jeromonachom, dnes episkopom bačským Irinejom postrihnutý na mnícha v monastieri Visoki Dečani v Kosove.

Pravoslávnu bohosloveckú fakultu v Belehrade ukončil v roku 1986 a vtedy ho aj vtedajší rašsko-prizrenský episkop, neskôr srbský patriarcha Pavle rukopoložil na jerodiakona. V rokoch 1986 – 1990 bol na postgraduálnom štúdiu v gréckych Aténach. 

S blahoslovením bačského episkopa Irineja prichádza v tom istom roku do monastiera svätých Archanjelov v Kovilji, kde bol rukopoložený za jeromonacha a ustanovený za igumena. Začalo tu k nemu prichádzať množstvo mladých ľudí so záujmom o mníšstvo, ale aj o vedenie v duchovnom živote. Kovilj sa vďaka nemu stal maticou intelektuálom, umel-com, známym hercom a rockovým hudobníkom z okolia Nového Sadu a Belehradu. 

14. mája 1999 ho Archijerejský sobor Srbskej pravoslávnej cirkvi vybral za episkopa eger-ského a vikára bačskej eparchie.
 
Na bohosloveckej fakulte Aténskej univerzity obhájil v roku 2004 doktorskú prácu na tému: „Možnosti poznania Boha u apoštola Pavla podľa výkladu svätého Jána Zlatoústeho." Na katedre Pastierskej psychológie nahradil známeho psychiatra, akademika dr. Vladetu Jerotiča. 

Spolu s ďalšími psychológmi, lekármi, sociológmi a kriminológmi založil vladyka Porfírij občianske združenie, ktoré sa zaoberá resocializáciou obetí deštruktívnych náboženských siekt a kultov. 

Už desať rokov je predsedom správnej rady humanitárneho fondu „Privrednik," ktorý má zabezpečuje štipendiá pre deti zo sociálne slabých rodín. 

Od roku 2005 je členom a od roku 2008 predsedom rady štátnej vysielacej agentúry, kde propaguje cirkevné relácie v srbských médiách. 

V roku 2005 sformoval a stal sa duchovným garantom liečebného centra „Zemľa živich," v ktorom sa dnes na viacerých miestach lieči viac ako 100 drogovo závislých ľudí. Tento projekt sa stal najlepším v krajine pri liečení od narkománie.  

V roku 2010 ho Archijerejský sobor určil za episkopa pre Srbskú armádu.

Svoje odborné teologické práce uverejňuje v mnohých časopisoch doma aj v zahraničí. Zúčastnil sa aj na nespočetných konferenciách a sympóziách po celom svete. 

Hovorí po grécky, anglicky, nemecky a rusky. 

Na májovom riadnom zasadaní Svätého Archijerejského soboru SPC bol vladyka Porfírij vybraný za metropolitu zahrabsko-ľubľanského.

Už od roku 1998 rozvíja dobré vzťahy so Slovenskom, niekoľko krát ho on sám alebo bratia monastiera Kovilj navštívili. Naposledy sa zúčastnil intronizácie vladyku Rastislava na archiepiskopa prešovského a Slovenska. Pozná sa s mnohými našimi duchovnými a veriacimi. 

Niekoľkorát do roka prijíma do svojho monastiera väčšie či menšie skupiny našich duchovných a veriacich.

Fotogaléria k článku
Video z intronizácie
Celý záznam z intronizácie
Príhovor patriarchu a metropolitu

Autor článku a fotografií: prot. ThDr. Peter Soroka, PhD.
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty