Prešovská pravoslávna eparchia

Európska komisia zvoláva náboženských vodcov na diskusiu o migrácii, integrácii a európskych hodnotách

Domov   >   Vyhľadávanie
Prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans dnes hostil 12. ročník stretnutia na vysokej úrovni s náboženskými vodcami z celej Európy, aby spoločne diskutovali na tému „Migrácia, integrácia a európske hodnoty".

Diskusie zahŕňali celú škálu tém, od problémov, ktoré predstavuje populizmus a neznášanlivosť, až k dôležitej úlohe vzdelávania a podpory na miestnej úrovni pri zlepšovaní integrácie a sociálnej súdržnosti v Európe. Náboženskí predstavitelia súhlasili, že budú s Komisiou úzko spolupracovať na tom, aby sa v kontexte migrácie a integrácie dodržiavali európske hodnoty.

Prvý podpredseda Frans Timmermans uviedol: „Náboženskí vodcovia zohrávajú dôležitú úlohu pri podnecovaní integrácie všetkých svojich členov v Európe a ich zaradzovaní sa do života ako plnoprávnych Európanov, a to bez ohľadu na to, odkiaľ prišli a akú vieru vyznávajú. Prostredníctvom týchto dialógov nachádzame spoločné základné hodnoty, ktoré nás spájajú, namiesto toho, aby sme sa neustále vracali k otázkam, ktoré nás rozdeľujú."

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos, ktorý sa na akcii takisto zúčastnil, uviedol: „Prvým krokom k vytvoreniu a udržaniu súdržnej a inkluzívnej spoločnosti pre všetkých je nadviazanie dialógu so všetkými komunitami vrátane komunít iných náboženstiev. V čase narastajúcich prejavov nacionalizmu, xenofóbie a extrémizmu si musíme dať záležať na tom, aby naša spoločnosť 
zostala otvorená – obzvlášť pre tých, ktorí utekajú pred vojnou a potrebujú medzinárodnú ochranu – a zároveň verná svojim základným hodnotám a zásadám."

Stretnutie sa uskutočnilo v rámci prebiehajúceho dialógu s cirkvami, náboženskými, filozofickými a nekonfesionálnymi organizáciami, ktorý je zakotvený v Lisabonskej zmluve (článok 17 ZFEÚ), a nadväzuje na výročné stretnutie s filozofickými a nekonfesionálnymi organizáciami, ktoré sa uskutočnilo 30. júna 2016.

Súvislosti

Stretnutia na vysokej úrovni a rokovania na pracovnej úrovni sa pravidelne konajú medzi Európskou komisiou a cirkvami a náboženskými združeniami a spoločenstvami, ako aj filozofickými a nekonfesionálnymi organizáciami. Dnešné stretnutie s náboženskými vodcami je dvanástym v rade stretnutí, ktoré Komisia začala v roku 2005. Dialóg s cirkvami, náboženstvami a filozofickými a nekonfesionálnymi organizáciami je zakotvený v Lisabonskej zmluve v článku 17 od roku 2009.

7. júna 2016 prijala Komisia akčný plán pre integráciu príslušníkov tretích krajín, v ktorom sa stanovuje súbor opatrení od vzdelávania, zamestnávania a prístupu k službám až k nediskriminácii a sociálnej inklúzii. Komisia kladie osobitný dôraz na propagáciu inkluzívneho vzdelávania a spoločných európskych hodnôt, ako aj na oslovovanie mladých ľudí.

Komisia podnikla niekoľko krokov na vykonanie Parížskeho vyhlásenia o presadzovaní občianstva a spoločných hodnôt slobody, tolerancie a nediskriminácie prostredníctvom vzdelávania, ktoré bolo prijaté 17. marca 2015. Program Erasmus+ uvoľnil v roku 2016 viac než 400 miliónov EUR na to, aby sa v rámci nadnárodných partnerstiev mohli rozvíjať inovatívne politické prístupy a postupy na miestnej úrovni. V rámci programu Európa pre občanov na obdobie rokov 2014 – 2020 Komisia spolufinancuje projekty na zvyšovanie povedomia o hodnotách EÚ, najmä pokiaľ ide o toleranciu, vzájomnú úctu a propagáciu angažovanosti občianskej spoločnosti. Program Práva, rovnosť a občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 podporuje projekty zamerané na prevenciu a riešenie problému nenávisti a neznášanlivosti, ako aj projekty podporujúce rozvoj nástrojov a postupov na predchádzanie, monitorovanie a riešenie otázky nenávistných prejavov na internete, a to aj prostredníctvom rozvoja pozitívnej protiargumentácie.

Ďalšie informácie

Dialóg s cirkvami, náboženskými spoločenstvami a filozofickými a nekonfesionálnymi organizáciami podľa článku 17

Zoznam účastníkov stretnutia

Jeho Excelencia metropolita ATHENAGORAS z Belgicka, exarcha Holandska a Luxemburska
Jeho Excelencia Heinrich BEDFORD-STROHM, biskup bavorský a predseda Rady evanjelickej cirkvi Nemecka (EKD)
Imám Hassen CHALGHOUMI, imám mesta Drancy (Francúzsko) a bývalý predseda konfederácie imámov Francúzska
Jeho Excelencia Arie FOLGER, hlavný rabín židovskej komunity vo Viedni
Jeho Excelencia Albert GUIGUI, hlavný rabín Bruselu a stály predstaviteľ pri Konferencii EÚ európskych rabínov
Imám Benjamin IDRIZ, riaditeľ islamskej komunity v Penzbergu
Jeho Excelencia Reverend biskup Robert INNES, biskup anglikánskej cirkvi v Európe
Jej Excelencia Antje JACKELÉNOVÁ, arcibiskupka švédskej cirkvi
Elder Patrick KEARON, predseda európskej oblasti Cirkvi Ježiša Krista Svätých posledných dní
Jeho Excelencia Jean KOCKEROLS, pomocný biskup arcidiecézy mechelensko-bruselskej a prvý podpredseda COMECE
Jeho Excelencia biskup Czeslaw KOZON, predseda Konferencie nordických biskupov
Imám Yahya PALLAVICINI, predseda islamskej náboženskej komunity „Comunità religiosa Islamica" v Taliansku
Jeho Excelencia POLYCARPUS, metropolitný a patriarchálny vikár Holandska, Sýrska antiochijská pravoslávna cirkev
Jeho Blaženosť RASTISLAV, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska
Pani Lakshmi VYASOVÁ, predsedníčka Hinduistického fóra Európy

Zdroj: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4002_sk.htm

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty