Prešovská pravoslávna eparchia

Do kalendára našej miestnej Cirkvi bolo slávnostne zapísané meno novomučeníka

Domov   >   Vyhľadávanie
V chráme Usnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého v Košiciach sa v nedeľu 9. júna 2019 uskutočnila slávnostná sv. liturgia, počas ktorej bolo do kalendára Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku slávnostne zapísané meno sv. novomučeníka – kňaza Stanislava (Nasadila). Keďže presný dátum jeho mučeníckej smrti nie je známy, ako deň jeho pamiatky bol stanovený 20. jún, kedy bol odvlečený do koncentračného tábora.

Novomučeník kňaz Stanislav (Nasadil) sa narodil 20. októbra 1907 v Lošticiach na Morave. Vyštudoval pravoslávnu teológiu v Sremských Karlovciach a Bitoli v Juhoslávii (1923 – 1928). Ako pravoslávny kňaz slúžil v Ličkej Jesenici v dnešnom Chorvátsku. Počas 2. svetovej vojny sa spolu s tisíckami pravoslávnych Srbov, ale aj Rómov, Židov a chorvátskych antifašistov stal obeťou ustašovského fašistického režimu, nakoľko aj napriek zastrašovaniu odmietol opustiť svojich veriacich a vrátiť sa do protektorátu Čechy a Morava alebo odísť do Srbska. So svojim nadriadeným, hornokarlovačským biskupom Sávom (Trlajičom) bol v r. 1941 zajatý a mučený zo strany ustašovského vojnového zločinca Josipa Tomljenoviča a neskôr bol zavraždený v koncentračnom tábore v Gospiči. Jeho telo bolo vhodené do spoločného hrobu v Šaranovej jame v Jadovne.

Už v predvečer slávnosti, v sobotu 8. júna 2019 sa zišiel v košickom pravoslávnom chráme väčší počet archijerejov, kňazov i veriacich. Veľkú večerňu s litiou odslúžil miestny duchovný správca prot. Vladimír Spišák s ďalšími domácimi i zahraničnými duchovnými. Čestné miesto na archijerejskom tróne pripadlo braničevskému biskupovi Ignatijovi, dekanovi Pravoslávnej bohosloveckej fakulty v Belehrade. Vo svojom teologicky obsažnom príhovore vladyka Ignatije hovoril o význame mučeníctva v kontexte vzťahu človeka k Bohu a ľudí medzi sebou. Práve mučeníctvom dosvedčujeme plnosť spoločenstva s Christom. Ono totiž najviac dosvedčuje našu lásku k Bohu, keďže kvôli Nemu mučeníci obetovali to najcennejšie, čo mali, teda svoj život. Christos, ktorý jediný prekonal brány smrti, pominuteľnosti a nadvlády hriechu, je zárukou toho, že v spoločenstve s Ním nebude mať smrť trvalej moci ani nad nami.

Historik Mgr. Jiří Vidlička z Olomouca, ktorý o svätcovi zozbieral množstvo archívnych dokumentov a informácií, sa s prítomnými podelil o vlastný zážitok, ktorý preňho osobne dosvedčil svätosť o. Stanislava: „Keď som hľadal informácie v archíve Olomoucko-brnianskej eparchie, mal som medzi obrovským množstvom archívneho materiálu veľký problém nájsť niečo, čo by sa týkalo otca Stanislava Nasadila. Keď som po dlhom a neúspešnom prehľadávaní rôznych krabíc nenašiel nič relevantné, začal som sa k nemu modliť, že ak je jeho vôľa, aby sme sa o ňom niečo dozvedeli, nech mi pomôže nájsť tú správnu krabicu. Hneď prvá, ktorú som vzal do ruky a pritom vyzerala, že v nej o ňom určite nič nebude, bola plná práve informácií o tomto svätcovi. Považujem to za Boží zázrak".

Srbská ikonografka Radmila Nestorovič z Belehradu porozprávala o zobrazovaní novodobých svätých na pravoslávnych ikonách a tiež o tom, ako vznikala ikona sv. Stanislava a prečo na nej zobrazila jednotlivé elementy. Spomenula veľký počet srbských novomučeníkov - biskupov, kňazov i laikov Srbskej pravoslávnej cirkvi počas 2. svetovej vojny.

V nedeľu 9. júna 2019 arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav odslúžil slávnostnú sv. Liturgiu za asistencie záhrebsko-ľubľanského metropolitu Porfírija, arcibiskupa pražského a českých krajín Michala, arcibiskupa przemyślsko-gorlického Paisija, biskupa báčskeho Irineja, biskupa braničevského Ignatija, biskupa buenos-airesského a juho-stredoamerického Kyrila, biskupa moháčskeho Isychija, biskupa šumperského Izaiáša a arcibiskupa michalovsko-košického Juraja, ako aj duchovenstva zo Slovenska, Čiech, Poľska, Srbska, Čiernej Hory a Chorvátska.

V homílii po sv. Evanjeliu báčsky biskup Irinej zdôraznil: „V úryvku zo sv. Evanjelia podľa Jána, ktorý sme práve počuli, Spasiteľ Svojim verným učeníkom hovorí: Vy ste moji priatelia! Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca (Jn 15, 14-15). A ďalej Spasiteľ pokračuje: Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás (Jn 15, 20) Mojich učeníkov. Oba tieto odkazy nášho Spasiteľa sa sprítomnili v živote jedného obdivuhodného Božieho služobníka – sv. novomučeníka kňaza Stanislava (Nasadila), ktorý je i Božím priateľom podľa svojich cností, i mučeníkom za Christa, lebo svoj život položil za svojich blížnych a za svoje duchovné stádo. Nejestvuje väčšia láska od tejto."

Po sv. Liturgii sa konal slávnostný akt zapísania mena sv. novomučeníka kňaza Stanislava (Nasadila) do kalendára našej miestnej Cirkvi. Bolo prečítané a podpismi všetkých prítomných archijerejov, duchovných a veriacich potvrdené uznesenie z tohtoročného februárového zasadnutia Posvätnej synody o zapísaní mena kňaza-mučeníka Stanislava do kalendára našej miestnej Cirkvi. Medzi inými toto uznesenie svojim podpisom potvrdil i priamy potomok svätca, jeho pravnuk Paisij, brat srbského monastiera Kovilj.

Metropolita Rastislav potom za spevu tropára na počesť sv. novomučeníka Stanislava v cirkevnoslovanskom jazyku požehnal veriaci ľud jeho ikonou. Za spevu tropára v srbskom jazyku požehnali prítomných ikonou svätca srbskí archijereji metropolita Porfirije a biskup Ignatije. Napokon zaznel tropár aj v českom jazyku a ľud ikonou požehnali arcibiskupi Michal a Juraj.

Po požehnaní kolyva a slávskeho koláča sa metropolita Rastislav poďakoval hlavnému iniciátorovi podujatia vladykovi Jurajovi, ale aj duchovenstvu a veriacim Michalovsko-košickej pravoslávnej eparchie za ochotu zorganizovať nádherné modlitebné stretnutie. Nech Boh prijme tento ich prejav úcty a lásky k sv. novomučeníkovi Stanislavovi a všetko vynaložené úsilie a námahu nech oplatí Svojim požehnaním. Svjatýj svjaščennomúčeniče Stanisláve, molí Bóha o nás!

FOTOGALÉRIA

Zdroj: https://orthodox.sk/kanonizacia-svjascennomucenika-stanislava-v-kosiciach/
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty