Prešovská pravoslávna eparchia

Chirotónia biskupa moháčskeho Isichija

Domov   >   Vyhľadávanie
Jeho Svätosť srbský patriarcha Irinej v nedeľu 24. júna 2018 v Katedrálnom chráme sv. Juraja v Novom Sade odslúžil sv. archijerejskú liturgiu a vykonal slávnostný obrad chirotónie archimandritu Isichija (Rogiča) na biskupa moháčskeho, vikára báčskej eparchie.

Spolu s ním slúžili: Jeho Blaženosť metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav, biskup rosošanský a ostrogošský Andrej, metropolita záhrebsko-ľubľanský Porfírij, arcibiskup pražský a českých krajín Michal, biskupi: budimský Lukián, banátsky Nikanor, vranský Pachomij, šumadijský Jovan, braničevský Ignatij, zvorničsko-tuzlanský Fótij, mileševský Atanasij, hornjo-karlovačský Gerasim, brehalničský Mark, slavónsky Jovan, bichačsko-petrovačský Sergej, timočský Ilarion, nišský Arsenij, dalmatinský Nikodim, osečsko-poľský a baraňský Cheruvim, moravičský Antonij, buenos-aireský a južno-stredoamerický Kiril, báčsky Irinej a archimandrita Isichij, zvolený biskup moháčsky.

Slúžili i archimandriti: Dimitrij, zvolený biskup zachumsko-hercegovinský, Metod, zvolený biskup dioklijský, Medod, igumen athoského monastiera Chilandár, Prokopij z Antiochijského patriarchátu, Tichon, igumen monastiera Studenica, Sáva, igumen monastiera Vysoké Dečany, Kozma, igumen monastiera Bukovo, Ilarion, igumen monastiera Draganica, kňazi z prešovskej a báčskej eparchie a štyria diakoni.

Spieval chór Katedrálneho chrámu sv. Georgija a chór Sväto-Archanjelského Koviľského monastiera spolu so študentmi Školy cirkevného spevu prep. Jána Damaskina pod vedením jerodiakona Jeroteja.

Do Katedrálneho chrámu prišlo množstvo ľudí, aby sa zúčastnilo v modlitbe na tejto významnej udalosti. Okrem sestry, brata a priateľov vladyku Isichija, veľkého počtu duchovných a veriacich z báčskej eparchie sa bohoslužby zúčastnil i primátor Nového Sadu Miloš Vučević, riaditeľ Úradu pre spoluprácu s cirkvami a náboženskými spoločenstvami Mileta Radojević, arcibiskup Luciano Suriani, apoštolský nuncius v Srbsku, významné osobnosti verejného a kultúrneho života, ako aj zástupcovia médií.

Pri odovzdaní žezla do rúk novorukopoloženého biskupa moháčskeho mu srbský patriarcha Irinej zaželal všetko dobré od Hospodina, aby sa s láskou a vierou staral o zverené mu Christovo stádo.

„Dnes sa opakuje a obnovuje sv. Päťdesiatnica. Sv. Duch, ktorý si kedysi vybral apoštolov a nadchol ich Svojou blahodaťou, aby sa stali učiteľmi celého ľudského rodu, keďže dostali dar pravdy, ktorú Pán Christos zjavil Svojimi slovami a Svojim životom – ten istý Sv. Duch, ktorý kedysi apoštolov spravil apoštolmi, si teraz vybral a posvätil nového biskupa, nášho drahého brata Isichija, aby sa stal ohlasovateľom Evanjeliovej blahozvesti. Záväzkom pre nás všetkých i nového biskupa Isichija je ohlasovanie a upevňovanie v našom národe tej pravdy, ktorú ohlasovali apoštoli," povedal predstaviteľ Srbskej pravoslávnej cirkvi. Patriarcha pripomenul, že častokrát sú ľudské slová úspešné, ale najúspešnejšie sú ľudské skutky. „Slovo, hlásené Božiemu národu, potvrdené svojim vlastným životom, je najväčším potvrdením tej pravdy, ktorú sme my všetci pozvaní prijať a urobiť z nej základ svojho života. Národ očakáva slovo Cirkvi. Mnohí dnes žiadajú, aby bolo počuť hlas Christovej Cirkvi, pretože to nie je hlas istého obdobia, ani generácie, ale slovo Božie. Nech ťa Pán, ktorý si ťa vybral, a najmä Jeho Sv. Duch nadchne vierou, aby si upevnil Christovu Cirkev. Drahý vladyka, prijmi túto berlu, aby si mohol pásť zverené ti Christovo stádo. Poslušným nech bude na podporu a povzbudenie, а nepokorných a neposlušných napomínaj karhaním a krotkou výchovou v našom Pánovi Iisusovi Christovi," povedal v kázni patriarcha Irinej.

Nasledoval príhovor Jeho Preosvietenosti, novoustanoveného biskupa moháčskeho Isichija, v ktorom poukázal na to, že s bázňou a chvením vníma to, čo sa dnes udialo. „Moje srdce je naplnené radosťou a chvením z toho, že som bol Božou prozreteľnosťou a milosťou uznaný za hodného prijať toto rozum presahujúce a nevýslovné Tajomstvo biskupskej hodnosti. Mnohokrát a rôznymi spôsobmi som bol vo svojom živote obdarovaný nespočetnými Božími dobrodeniami a blahodatnými darmi Jeho Cirkvi. Preto vyjadrujem vďaku a oslavujem Boha Jediného v Trojici, Otca i Syna i Svätého Ducha, Darcu každého dobra, že zo Svojej nevýslovnej zhovievavosti zhliadol na moju nehodnosť a ráčil, aby som sa ja najmenší a najslabší spomedzi bratov stal hodným tejto požehnanej služby. Tá istá Božia blahodať, ktorá vždy uzdravuje choroby a dopĺňa nedostatky, spolu s vašimi váženými hlasmi, bratia archijereji, a položením vašich požehnaných rúk na moju úbohú hlavu, moju pokornosť a nehodnosť uviedla do biskupskej služby, pozývajúc ma, aby som rozmnožil a zveľadil plameň duchovného pokladu, ktorý som v hojnosti zdedil od ušľachtilých a svätých osobností, ktoré svojim morálnym príkladom osvietili a preslávili posvätný Sväto-Archanjelský Koviľský monastier i celú našu miestnu Sväto-Sávsku Cirkev," povedal moháčsky biskup. 

Vladyka Isichij pripomenul dôležitosť biskupskej služby. „Božou milosťou a osvietením Sv. Ducha sa budem snažiť, aby som v každom človeku, ktorého stretnem počas svojej biskupskej služby, spoznal Syna človeka a každému poslúžil ako jednému z najmenších Christovych bratov. Táto služba neznamená veľa dávať, ale nič si pre seba nenechávať, neustále sa lámať a vylievať, vždy sa darovať a nikdy neubúdať, s pevnou istotou pomoci Ducha Tešiteľa", zdôraznil vikár báčskeho biskupa.

Pri príležitosti chirotónie biskupa moháčskeho bol pre pozvaných hostí usporiadaný slávnostný obed v hoteli Sheraton v Novom Sade.

Zdroj: Хиротонисан Епископ мохачки г. Исихије

Krátky životopis archimandritu Isichija (Rogiča)

Archimandrita Isichij (Rogič) sa narodil 3. novembra 1965 v Moskve Milutinovi a Elene Rogičovcom. Žil v Belehrade, ale kvôli diplomatickej službe svojho otca strávil väčšinu svojho detstva a mladosti v zahraničí. Okrem Moskvy žil v Pekingu (Čína), Rangúne (Barma), Chartúme (Sudán) a vo Washingtone (USA). Základnú a strednú školu vyštudoval v anglickom a srbskom jazyku. V r. 1985 ukončil Dizajnérsku strednú školu v Belehrade a získal titul grafického technika. V r. 1987-1991 študoval psychológiu na Kolumbijskej univerzite vo Washingtone (USA) a na Filozofickej univerzite v Belehrade. V r. 2018 absolvoval teológiu na Pravoslávnej teologickej fakulte v Belehrade.

O. Isichij sa v r. 1991 ako poslušník pripojil ku koviľskému bratstvu na samom začiatku duchovnej a materiálnej obnovy monastiera Koviľ, ktorú započal súčasný metropolita záhrebsko-ľubľanský Porfírij. V r. 1995 bol Jeho Preosvietenosťou biskupom novosadským a báčskym Irinejom na sviatok Srítenija Hospódňa postrihnutý na mnícha. Na jerodiakona bol rukopoložený v nedeľu 18. júla 1999 vtedajším igumenom koviľského monastiera a biskupom jegarským Porfírijom a o týždeň neskôr bol rukopoložený na jeromonacha.

Hodnosť archimandritu mu bola udelená 21. novembra 2014 a na návrh koviľského igumena bol ustanovený za námestníka koviľského bratstva.

Archimandrita Isichij hovorí po anglicky a rusky.

Zdroj: Најава: Хиротонија aрхимандрита Исихија (Рогића) за Епископа мохачког, Викара Владике бачког

FOTO

VIDEO


Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty