Prešovská pravoslávna eparchia

Stretnutie najvyšších predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností

Domov   >   Vyhľadávanie
18. apríla 2018 sa na Generálnom biskupskom úrade Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v Bratislave uskutočnilo v poradí už 12. stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a náboženských spoločností.
Na pozvanie generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika, predsedu Ekumenickej rady cirkví v SR, sa na ňom zúčastnil bratislavský arcibiskup – metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský, za Gréckokatolícku cirkev neprítomného prešovského arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka zastúpil prot. Daniel Dzurovčin, Reformovaná kresťanská cirkev v SR bola zastúpená biskupom László Fazekasom, Pravoslávnu cirkev zastupoval arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav, za Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR sa rokovaní zúčastnil jeho predseda Igor Rintel a Bratskú jednotu baptistov zastupoval zastupujúci predseda Rady BJB Ján Szöllös.

Hlavnou témou rokovania bol postoj jednotlivých cirkví k súčasnému spoločenskému a politickému dianiu na Slovensku. Prítomní na zasadnutí sa dohodli, že pripravia otvorený list predsedovi vlády Slovenskej republiky, ktorý mu odovzdajú pri avizovanom prijatí najvyšších predstaviteľov u premiéra, ktoré sa uskutočnilo 23. apríla 2018. Otvorený list podpísali aj ďalší najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví, ktorí sa zúčastnili vo štvrtok 19. apríla 2018 na zasadnutí Riadiaceho výboru ERC.

Na stretnutí najvyšších predstaviteľov cirkví a náboženských spoločnosti sa dohodlo, že využijú prijatie u premiéra aj na to, aby sa pripomenuli aj ďalšie podnety, ktoré v uplynulých rokoch vlády od predstaviteľov cirkví dostala. Ide predovšetkým o spoločný návrh predstaviteľov cirkví na zmenu zákona o finančnom zabezpečení cirkví, iniciatívny návrh cirkví na zriadenie tzv. rodinnej doložky, keď by sa pri každom zákone schvaľovanom v NR SR povinne posudzoval aj vplyv zákona na rodinu, zriadenie nového poradného orgánu vlády Rady vlády SR pre náboženskú slobodu či rozšírenie Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť o predstaviteľov KBS, ERC a ŽNO.

Prítomní predstavitelia konštatovali, že viac ako šesť rokov fungujúca neformálna platforma najvyšších predstaviteľov sa osvedčila a do budúcnosti sa zvažuje zriadenie Výboru pre rodinu, ktorý by z poverenia najvyšších predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností koordinoval prípravu materiálov týkajúcich sa rodiny.

Otvorený list
najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a židovských náboženských obcí
predsedovi vlády Slovenskej republiky

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky!

Pozorne vnímame dianie v spoločnosti po vražde novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Pre zachovanie dôvery obyvateľov Slovenska v právny štát a v demokraciu je dôležité, aby táto úkladná vražda bola čím skôr vyšetrená a aby jej páchatelia boli potrestaní. Chceme oceniť úsilie všetkých vyšetrovateľov a policajtov, ktorí sa usilujú o naplnenie spravodlivosti.

Spoločnosť potrebuje novinárov, ktorí s odvahou hľadajú pravdu. Slobodná žurnalistika a kontrola verejnej moci médiami je dôležitým pilierom demokracie. Ďakujeme tým novinárom, ktorí vyváženým spôsobom pri zachovaní úcty ku každému človeku informujú verejnosť o svojich zisteniach.

Cirkvi a náboženské spoločnosti rešpektujú legitímne zvolených verejných predstaviteľov a vyzývajú všetkých, aby sa krízové situácie riešili s rozvahou a pokorou. Nevynášajme predčasné súdy a obvinenia, pretože aj krivé svedectvo je prestúpením Božích prikázaní.

Slovensko je ohrozené stratou zmyslu pre mravné hodnoty. Prejavuje sa to neúctou k dôstojnosti ľudského života od počatia po prirodzenú smrť či ľahostajnosťou k manželstvu. Prejavom nedostatku mravnosti vo verejnom živote je aj korupcia, ktorá, žiaľ, je prítomná v mnohých sférach života spoločnosti. Tieto zlá nás ohrozujú, lebo sme sa vzdialili od Boha a nezachovávame Desatoro Božích prikázaní.

My všetci ľudia dobrej vôle - verejní predstavitelia i občianska spoločnosť - nesmieme ľutovať žiadne úsilie, aby korupcia zo slovenskej spoločnosti bola vytesnená. Predstavitelia cirkví a náboženských spoločností vyslovujú poďakovanie všetkým statočným a čestným ľuďom, ktorí na tieto problémy upozorňujú a chcú ich riešiť. Tí, ktorí sa korupcie dopúšťajú alebo vytvárajú pre ňu podmienky, sa prehrešujú voči Bohu i ľuďom.

Korupcia, ktorá spôsobuje toľko nespravodlivosti, ohrozuje samotnú demokraciu. Strata dôvery v politický systém, ktorý nedokáže zabezpečiť spravodlivosť, vedie k rastu extrémizmu. Sme znepokojení atmosférou nenávisti, ktorá sa šíri v niektorých sociálnych skupinách. Máme právo i povinnosť zachovať si vlastné duchovné a kultúrne tradície a nekontrolovanú migráciu môžeme vnímať ako hrozbu. Ale ako ľudia - kresťania i nekresťania - sme povinní pomáhať ľuďom v núdzi bez ohľadu na farbu pleti a náboženstvo.

Viacerí veriaci, kňazi aj cirkvi na Slovensku čelili počas komunizmu prenasledovaniu a na tento útlak nesmieme zabudnúť. Táto skúsenosť nás naučila vážiť si slobodu, rozoznať nové ideológie a brániť sa im. Veľmi dobre si uvedomujeme, že demokracia napriek ťažkostiam, je najlepším miestom na rozvíjanie náboženskej slobody i ostatných slobôd občanov.

Odmietame korupciu v akejkoľvek podobe. Sme presvedčení, že budúcnosť obyvateľov Slovenska by mala byť vystavaná na vzájomnom rešpekte, dôvere, dobroprajnosti a úcte k nášmu duchovnému dedičstvu. Tieto hodnoty nám pomôžu prekonávať spoločenské krízy a upriamia náš duchovný zrak na Darcu života, pred ktorým sa každý z nás raz bude zodpovedať. 

V Bratislave 23. apríla 2018

Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS, Rímskokatolícka cirkev v SR
Miloš Klátik, generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, predseda Ekumenickej rady cirkví v SR 
Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita, predseda Rady hierarchov, Gréckokatolícka cirkev v SR
Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska, Pravoslávna cirkev na Slovensku
László Fazekas, biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, podpredseda Ekumenickej rady cirkví v SR
Igor Rintel, predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR Štefan Evin, predseda Rady Cirkvi bratskej v SR
Ján Szöllös, zastupujúci predseda Rady Bratskej jednoty baptistov v SR
Pavel Procházka, superintendent Evanjelickej cirkvi metodistickej

www.ecav.sk
Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU - Zdroj: www.ecav.sk
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty