Prešovská pravoslávna eparchia

Posvätenie ikonostasu a rozpisu chrámu v obci Potôčky

Domov   >   Vyhľadávanie
Pravoslávna cirkevná obec Potôčky v stropkovskom okrese patrí síce medzi najmenšie cirkevné obce na Slovensku, avšak v plnosti sa k nej vzťahujú slová Svätého Písma: „Víťazstvo v boji nezávisí na počte vojska, pretože len z neba prichádza sila" (1Mak 3, 19). A práve vďaka Božej sile dokázali pravoslávni veriaci aj v tejto neveľkej obci postaviť na Božiu slávu chrám zasvätený Pokróvu (Záštite) Presvätej Bohorodičky, zariadiť a okrášliť ho pekným ikonostasom, rozpisom ikonami a najnovšie aj okennými fóliami svätých. Poďakovať sa Bohu za Jeho silu, pomoc a blahodať sa veriaci rozhodli v spoločnej modlitbe s Jeho Blaženosťou vladykom Rastislavom, arcibiskupom prešovským, metropolitom českých krajín a Slovenska, ktorý ich pozvanie prijal a 29. mája 2016 prišiel do obce, aby posvätil ikonostas i rozpis chrámu.
V chráme v tento deň – v nedeľu Samaritánky – vladyku Rastislava privítal miestny duchovný správca prot. Miroslav Župina aj týmito slovami: „My ľudia, lavírujúci medzi dvoma zákonmi – ako hovorí svätý apoštol Pavol – medzi Božím zákonom a zákonom v našich údoch, potrebujeme mať duchovné vzory – svätých, ktorí nás učia žiť podľa Evanjelia. A ikony takýchto Christových víťazných „bojovníkov," ste nám, Vaša Blaženosť, dnes prišli posvätiť tak na ikonostase, ako aj na stenách tohto chrámu. Vedomí si duchovného smädu, ale zároveň poučení životmi a skúsenosťami mnohých svätých vieme, kde a na Koho sa máme so svojím pocitom smädu obrátiť. Preto Vás prosíme, drahý vladyka, o posvätenie ikon tých, ktorí nás privádzajú k Studni živej vody, a zároveň o Vaše modlitby a archijerejské požehnanie."

Za účasti duchovných, veľkého počtu veriacich z blízkeho okolia, ako aj rodákov obce z mnohých kútov Slovenska i Českej republiky a bohoslovcov – študentov teológie na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte PU v Prešove – sa najprv konalo samotné posvätenie ikonostasu a rozpisu chrámu („ikonomaľby"). Následne spolu s vladykom Rastislavom slávnostnú svätú liturgiu slúžili mitr. prot. Ján Novák, arcidekan pre okresy Medzilaborce a Stropkov, mitr. prot. Ján Sovič, arcidekan pre okres Svidník, prot. Tomáš Paranič, prot. Miroslav Babej, prot. Miroslav Humeník, miestny duchovný správca prot. Miroslav Župina, jerej Dušan Skonc, jerej Miroslav Pavlenko, archidiakon Maxim (Durila) a protodiakon Ján Husár.

Kázňou sa počas svätej liturgie k veriacim prihovoril prot. Miroslav Humeník, duchovný správca cirkevných obcí Lomné, Bžany a Kručov. Priblížil význam nedele Samaritánky, ktorá sa s Christom stretla pri Jakubovej studni: „Všetci prichádzame hladní a smädní po pravde, úteche a odpustení, ale to prichádza len vtedy, ak si uvedomíme, kto sme a kam chceme smerovať. Ak chceme smerovať k Bohu, tak sa nám dostane viac než len to vyššie spomenuté – je to blahodať, ktorá nás povedie za hranice našich možností aj síl," a zdôraznil, že „začiatok toho všetkého spočíva v stretnutí s Christom ako Prameňom živej vody v Eucharistii."

Po ukončení svätej liturgie vladyka Rastislav odovzdal viacerým prítomným ďakovné hramoty. Najprv spoločnú hramotu všetkým pravoslávnym veriacim cirkevnej obce Potôčky, následne pani Vasiline Zejkan, ktorá urobila rozpis ikon na ikonostase i v interiéri chrámu, pánovi Jozefovi Pirščovi ml. za drevorezbu ikonostasu, pánom Jánovi Čonkovi, Miroslavovi Čonkovi, Pavlovi Mačoškovi, Miroslavovi Pavlenkovi a Jozefovi Pirščovi za ich príkladnú a obetavú prácu v prospech miestnej cirkevnej obce.

Po ďakovných, ale aj povzbudivých a milých slovách vladyku Rastislava sa prihovoril prot. Miroslav Župina, ktorý uviedol, že „ikonostas pozostávajúci z ikon nášho Spasiteľa Iisusa Christa, Presvätej Bohorodičky, cirkevných sviatkov a svätých je vstupnou bránou nielen do oltárnej časti chrámu, ale v duchovnej rovine aj bránou do Božieho kráľovstva. A práve tento ikonostas, ikony na ňom, ale aj na stenách, dokonca na oknách, sú výsledkom a príkladom spolupráce Boha a človeka na dobrom a bohumilom diele: Boh daroval každému človeku život, každému nadelil isté talenty – charizmy, a našli sa ľudia, hlboko veriaci, ktorí na Božie volanie a Božiu výzvu zareagovali tým najvhodnejším spôsobom a možnosťou, ktorá je im najbližšia. Za to, že Boh vypočul modlitby a prosby mnohých veriacich obce Potôčky a že tu stojí pravoslávny chrám s pekným ikonostasom a ikonami, patrí naša prvoradá a úprimná vďačnosť nášmu Trojjedinému Bohu. Jeho požehnanie dávalo a neustále dáva ľudskému snaženiu a aktivite to správne smerovanie a naplnenie."

Ďalej sa poďakoval vladykovi Rastislavovi za Jeho osobnú modlitebnú účasť na tejto veľkej a radostnej udalosti, za samotné posvätenie, ako aj za starostlivosť, otcovský prístup plný lásky, porozumenia, užitočných rád a nasmerovaní. Na znak úcty a vďaky si vladyka prevzal ikonu sviatku Pokróva Presvätej Bohorodičky s fotografiou ikonostasu chrámu v Potôčkoch. Poďakovanie o. Miroslav vyslovil aj jerejovi Nikolajovi Lakatovi, ktorý až do minulého roka pôsobil v obci ako duchovný správca.

Bohom požehnaný deň a zároveň pamätná udalosť v malebnej obci bola ukončená záverečným poďakovaním duchovného správcu: „Dovoľte mi poďakovať sa všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom – prácou, finančným darom či modlitbou prispeli k tomu, aby mal náš chrám ikonostas a nástenné ikony. Nech sa na všetkých darcov – menovaných i Bohu známych rozpomenie milujúci Boh v čase najpríhodnejšom a najpotrebnejšom pre spásu vašich duší..."

prot. Miroslav Župina
duchovný správca PCO Potôčky

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU - MUDr. Jozef Čarný, Jozef Piršč, ml.


Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty