Prešovská pravoslávna eparchia

Rozlúčka s mitr. prot. Jánom Ignácom

Domov   >   Vyhľadávanie
V utorok 27. júla 2021 sa v chráme sv. Rastislava v Snine uskutočnila modlitebná rozlúčka s mitr. prot. Jánom Ignácom. Svoju nesmrteľnú dušu odovzdal Stvoriteľovi v nedeľu 25. mája vo veku 84. rokov. Zádušné obrady sa začali v pondelok 26. júla 2021. V utorok 27. júla 2021 arcidekan pre okresy Snina a Humenné a zároveň duchovný správca Pravoslávnej cirkevnej obce v Snine mitr. prot. Igor Kerekanič spolu s viacerými duchovnými odslúžil sv. liturgiu a vykonal obrad kňazského pohrebu za účasti veriacich zo širokého okolia. Telesné ostatky mitr. prot. Jána Ignáca boli uložené do zeme na cintoríne v prešovskej mestskej časti Nižná Šebastová.Nekrológ

Zosnulý mitr. prot. Ján Ignác sa narodil 25. júna 1937 v maloroľníckej rodine v obci Ladomirová (okr. Svidník).

Po ukončení ľudovej školy ukončil aj strednú školu a jednu triedu bývalého gymnázia. Po absolvovaní základného vzdelania nastúpil v roku 1954 na Pravoslávnu bohosloveckú fakultu v Prešove do Jednoročného prípravného kurzu a po jeho absolvovaní bol prijatý do prvého ročníka. Štúdium na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte ukončil v školskom roku 1959/60. V tom istom roku bol povolaný do povinnej dvojročnej základnej vojenskej služby.

16. apríla 1962 sa oženil s Magdalénou Kvartekovou, s ktorou spolu vychovali päť detí.

Preosvietený vladyka Dorotej ho 12. júla 1962 v biskupskej kaplnke v Prešove vysvätil na diakona. 15. júla 1962 ho v Katedrálnom chráme v Prešove vysvätil na jereja.

Jeho prvým pôsobiskom sa od 15. augusta 1962 stala obec Miklušovce (okr. Prešov).

Od 15. februára 1965 bol ustanovený za duchovného správcu PCO Údol (okr. Stará Ľubovňa).

Od 1. februára 1969 bol ustanovený za duchovného správcu PCO Driečna (okr. Svidník).

Od 1. septembra 1971 bol ustanovený za duchovného správcu PCO Mikulášová (okr. Bardejov).

Od 15. novembra 1975 bol ustanovený za duchovného správcu PCO Petrová (okr. Bardejov).

Od 1. októbra 2007 bol ustanovený za duchovného správcu v obci Pčoliné (okr. Snina).

Od 6. januára 2008 bol poverený administráciou obce Hostovice (okr. Snina).

Od 14. júna 2009 bol ustanovený za duchovného správcu PCO Hrabová Roztoka a Michajlov.

Od 1. apríla 2014 pôsobil ako duchovný v Snine. 20. februára 2020 ukončil svoju duchovenskú službu. Celkovo v duchovenskej činnosti pôsobil nebohý mitr. prot. Ján Ignác 58 rokov.

Počas svojej práce vo Vinici Christovej bol postupne ocenený právom nosenia nabederníka počas bohoslužieb, právom nosenia zlatého náprsného kríža, titulom protojerej a titulárny dekan, právom nosenia zlatého kríža s ozdobami, palice, právom nosenia mitry a nakoniec právom nosenia druhého zlatého kríža.

Blažénnyj pokój i víčnaja jemú pámjať!

Zdroj:

Tlačové oddelenie ÚPPE ER v Prešove
Misijný odbor ÚPPE ER v Prešove
Foto: https://www.facebook.com/pco.snina
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty