Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav sa v rámci návštevy starobylého Ríma stretol s pápežom Františkom

Domov   >   Vyhľadávanie
Pri príležitosti 1155. výročia príchodu slovanských apoštolov - sv. bratov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu navštívil Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav v dňoch 9. – 12. mája 2018 starobylé mesto Rím.

V stredu 9. mája 2018 večer metropolita Rastislav spolu s členmi delegácie (sprevádzali ho Jeho Vysokopreosvietenosť arcibiskup pražský a českých krajín Michal, Jeho Vysokopreosvietenosť arcibiskup michalovsko-košický Juraj, archim. Serafím (Šemjatovský), mitr. prot. Michal Švajko, archidiakon Maxim (Durila) a hypodiakon Maroš Černý) prijal pozvanie na večeru od Jeho Eminencie kardinála Kurta Kocha, predsedu Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov. Na večeri boli prítomní i Jeho Eminencia kardinál Mons. Jozef Tomko – emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, pápežský penitenciár – spovedník v Bazilike Panny Márie Väčšej Ľudovít Melo OP, pápežský ceremoniár vo Vatikáne mons. Ján Dubina, SL.D., ako aj tajomník Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov Hyacint Laurent Destivelle.

Vo štvrtok 10. mája 2018 v dopoludňajších hodinách metropolita Rastislav odslúžil sv. liturgiu na hrobe sv. Cyrila v Bazilike sv. Klimenta za účasti miestnych pravoslávnych veriacich z viacerých jurisdikcií (najmä rumunskej, ruskej a gruzínskej).

Po sv. liturgii si členovia delegácie uctili relikvie sv. Cyrila, ktoré sú uložené v Bazilike sv. Klimenta. Jej rektorovi, dominikánovi Fr. Thomasovi McCarthymu podarovali ikonu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda.

Popoludní delegáciu našej miestnej Cirkvi previedol po Bazilike sv. Petra rektor vatikánskeho Kolégia penitenciárov Lucián Mária Bogucki, ktorý priblížil históriu a rôzne zaujímavé miesta baziliky. Členovia delegácie sa počas návštevy chrámu poklonili ostatkom sv. Gregora Naziánskeho († 390) a sv. Jána Zlatoústeho († 407).

Ako ďalšiu navštívili Baziliku Santa Maria Maggiore (Svätej Márie Väčšej), ktorá je jednou z tzv. patriarchálnych bazilík a zároveň jedným zo siedmych pútnických chrámov Ríma. Delegáciu pred chrámom privítal predstavený baziliky Stanisłav Ryłko. S históriou baziliky, v ktorej pápež Hadrián II. v roku 868 položil na oltár staroslovienske bohoslužobné knihy, ich oboznámil pápežský penitenciár – spovedník v Bazilike Svätej Márie Väčšej – páter Ľudovít Melo OP. V chráme si členovia delegácie uctili relikvie Christovych jaslí. Pozreli si tiež vzácne starobylé rúcha a v podzemí chrámu sa poklonili ostatkom viacerých svätých ako i čiastočke sv. Kríža.

V podvečer delegácia našej miestnej Cirkvi na čele s metropolitom Rastislavom navštívila Baziliku sv. Pavla za hradbami, kde ich sprevádzali pátri Ľudovít Melo OP a Frederico Rossi Querin OSB. Modlitbou, poklonou a dotykom hrobky si uctili ostatky sv. apoštola Pavla, ktoré sú uložené v hrobe pod oltárom. Následne si uctili i ostatky sv. apoštolov Andreja, Bartolomeja a Matúša.

Večer sa členovia delegácie zúčastnili na slávnostnej recepcii v priestoroch Veľvyslanectva SR pri Sv. stolci, na ktorú ich pozval Jeho Excelencia mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR pri Sv. stolci pán Peter Sopko pri príležitosti ukončenia svojho pôsobenia.

V piatok 11. mája 2018 predpoludním delegácia našej miestnej Cirkvi navštívila Pápežskú radu pre napomáhanie jednoty kresťanov, kde ich privítal jej predseda Jeho Eminencia kardinál Kurt Koch. Po oficiálnom prijatí a krátkom rozhovore sa členovia delegácie stretli so zamestnancami pápežskej rady. Metropolita Rastislav sa zaujímal o ich prácu a stav dialógu medzi kresťanskými spoločenstvami rôznych tradícií vo svete.

Po návšteve Pápežskej rady sa členovia delegácie spolu so svojim prekladateľom a zároveň sudcom súdneho tribunálu Rímskej roty Mons. Miroslavom Konštancom Adamom OP presunuli do Apoštolského paláca vo Vatikáne, kde metropolitu Rastislava spolu s delegáciou prijal Jeho Svätosť rímsky pápež František. Stretnutie bolo výnimočné tým, že išlo o historicky prvé stretnutie najvyššieho predstaviteľa Pravoslávnej cirkvi českých krajín a Slovenska s najvyšším predstaviteľom Rímskokatolíckej cirkvi. Stretnutie prebehlo vo veľmi príjemnej a uvoľnenej atmosfére. Príhovory metropolitu Rastislava a pápeža Františka, ktoré odzneli pri stretnutí, prinášame v plnom znení nižšie. V závere stretnutia si obaja jeho účastníci navzájom vymenili dary. Po ukončení oficiálnej časti pápež František pozval členov delegácie na spoločný obed.

V piatok popoludní členovia delegácie navštívili v Ríme katakomby sv. Sebastiána – hroby kresťanov z prvých storočí kresťanských dejín, ktoré sa nachádzajú pod rovnomenným chrámom.

V podvečer toho istého dňa sa metropolita Rastislav spolu s delegáciou zúčastnil na večeri, pozvanie na ktorú prijali mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR pri Sv. stolci Peter Sopko a mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec ČR pri Sv. stolci, Republike San Marino a Suverénnom ráde maltézskych rytierov Václav Kolaja. Osobitné poďakovanie počas večere metropolita Rastislav vyslovil tajomníkovi Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov Hyacintovi Laurentovi Destivellovi, ktorý sprevádzal delegáciu našej miestnej Cirkvi po celú dobu jej pobytu v Ríme.

V sobotu 12. mája 2018 popoludní metropolita Rastislav a väčšina členov delegácie pricestovali späť na Slovensko.


Príhovor Jeho Blaženosti Rastislava, metropolitu českých krajín a Slovenska, pri stretnutí s pápežom Františkom vo Vatikáne 11. mája 2018

Vaša Svätosť, Christos vstal z mŕtvych!

Keď dvaja učeníci kráčali do Emauz, vydesení tragickými udalosťami Ukrižovania svojho Učiteľa, Zmŕtvychvstalý Pán sa k ním Sám po ceste pridal a dodával im odvahu vysvetľovaním Písiem - oni Ho však nespoznali. Až v okamihu, keď s nimi lámal Chlieb, uvedomili si učeníci prítomnosť Vzkrieseného Víťaza nad smrťou a hriechom. Zrazu s prekvapením zistili, že boli slepí: „Či nehorelo naše srdce, keď sa s nami cestou rozprával?" (Lk 24, 13 - 32).

Vaša Svätosť, z historických dôvodov nemôžeme v súčasnosti my pravoslávni a rímski katolíci spoločne lámať Chlieb Života. Zostávame však učeníkmi, ktorí spoločne ako pútnici kráčajú po ceste a s ktorými, aj keď si to možno niekedy neuvedomujeme, spoločne kráča i náš Pán a Boh, ktorý nás utešuje, odkrýva nám Písma, dáva nám novú nádej, naplňuje odvahou a obnovuje našu dôveru. Horí nám srdce, keď bok po boku spoločne kráčame históriou. Práve túto skúsenosť spoločenstva učeníkov, ktorí ako pútnici spoločne kráčajú chodníkmi histórie, obe naše cirkevné spoločenstvá nazývajú tradíciou. Tento výraz je pre pravoslávnych i rímskych katolíkov naplnený drahocenným významom.

Dnes nás, Vaša Svätosť, tu v Ríme prijímate ako pútnikov. Povzbudení Vaším pozvaním a bratskou láskou prichádzame, aby sme si uctili posvätnú pamiatku prvých Christovych učeníkov, aby sme sa pomodlili pri hroboch apoštolov a navštívili miesta odpočinku ranokresťanských mučeníkov – svedkov Zmŕtvychvstalého Pána tu, v starobylom cisárskom meste Ríme. Rovnako kráčame po stopách slovanských apoštolov, sv. solúnskych bratov Cyrila a Metoda, ktorí pred 1155 rokmi prišli na základe pozvania sv. kniežaťa Rastislava na územie súčasnej Českej republiky a Slovenskej republiky, ktoré bolo vtedy známe ako kniežatstvo Veľkej Moravy. Práve nad týmto územím má naša autokefálna Pravoslávna cirkev kanonickú jurisdikciu. Včera sme mali možnosť spoločne s ďalšími pravoslávnymi kresťanmi rôznych národností, žijúcimi tu v Ríme, odslúžiť sv. liturgiu na hrobe sv. Cyrila v Bazilike sv. Klimenta. Dnes ma, Vaša Svätosť, ako jedného z nástupcov sv. Metoda na stolci moravsko-panónskych arcibiskupov prijímate s rovnakou radosťou a láskou, s akou sv. Metoda prijal v r. 868 Váš ctihodný predchodca Hadrián.

Stretávame sa dnes ako dvaja učeníci, stretávame sa ako dvaja pútnici. Nemôžeme síce spoločne lámať Chlieb, ale uvedomujeme si, že spoločne kráčame týmto nepokojom zmietaným svetom dneška, kde sú kresťania opäť prenasledovaní. Spoločne kráčame svetom, kde státisíce ľudí z obavy o svoj život opúšťajú svoje domovy, kde milióny ľudí trpia chudobou, chorobami a hladom, kde nespočetné množstvo ľudí stráca svoje korene, nádej a vieru. Kráčame spoločne, a možno sa podobne ako učeníci na ceste do Emauz aj my s obavami dívame na svoju budúcnosť vo svete, kde je náš Spasiteľ dennodenne odmietaný, ponižovaný a znovu ukrižovaný v mnohých ľudských srdciach, a kde opäť trpí skrze telesné, duševné a duchovné utrpenie našich blížnych. Spoločne tiež čelíme mnohým novým výzvam, vyplývajúcim zo zúfalého hľadania vlastnej identity dnešným človekom.

Človek dneška často chce byť šťastný bez jediného zdroja opravdivej radosti, ktorým je náš Boh a Stvoriteľ, a tak riskuje, že stratí svoju dôstojnosť a stane sa namiesto milovaného dieťaťa milujúceho Otca obyčajným použiteľným a nahraditeľným zdrojom. My ako učeníci možno kráčame v strachu a neistote, ale na svojej ceste nie sme sami. Je s nami životodarná prítomnosť Toho Jediného, Ktorý dokáže odpovedať na všetky ľudské otázky a uhasiť všetok smäd človeka po živote, spravodlivosti a pokoji. Theanthropos, Zmŕtvychvstalý Bohočlovek Iisus kráča spolu s nami na našej ceste do duchovných Emauz, do domu Otca. Vysvetľuje nám dejiny i budúcnosť spásy, ponúka nám Svoj pokoj, obnovuje v nás nádej a dodáva nám odvahu, zapaľuje naše srdcia a skrze Ducha Svätého nás učí, čo máme robiť a hovoriť. Christos, náš Učiteľ, hovorí k nám, a my, Jeho učeníci, máme ohlasovať radostnú zvesť Jeho oživujúcich a všetko obnovujúcich slov, rozdávať jedinečný poklad vlastnej skúsenosti so Vzkrieseným Pánom, odovzdávať túto svätú tradíciu svetu, po ktorom kráčame. Žiaľ, často pri tom používame spôsob komunikácie, ktorému dnes už nikto nerozumie.

V tejto súvislosti, Vaša Svätosť, môžeme len obdivovať hrdinské apoštolské dielo sv. bratov Cyrila a Metoda a neustále sa z neho učiť. Oni vedení Božou milosťou boli schopní využiť svoje osobné charizmy a talenty na to, aby sprítomnili svätú tradíciu, túto spoločnú skúsenosť Cirkvi a posolstvo Evanjelia, svojim súčasníkom na Veľkej Morave. Urobili tak skrze pozorné načúvanie potrebám im zvereného stáda. Posilnení Duchom nebáli sa hľadať nové spôsoby, ako spraviť Evanjelium zrozumiteľným pre spoločnosť a dobu, v ktorej žili. Skyprili pôdu pre Christovo Slovo nielen v strednej a východnej Európe, ale i na Balkáne, a to i napriek prenasledovaniu zo strany tých, ktorí nezdieľali ich presvedčenie a víziu. Nech budú našimi horlivými orodovníkmi pred Božím Trónom v našej snahe objavovať nové spôsoby ohlasovania Radosti Zmŕtvychvstania okolitému svetu a v našom úsilí zrozumiteľne hovoriť o tejto zvesti bez toho, aby sme ju zbavili jej spásonosného a oživujúceho obsahu. Kiež skrze modlitby sv. bratov náš Zmŕtvychvstalý Učiteľ a Víťazný Pán rozptýli všetky naše obavy z budúcnosti a zo stretnutia sa s dnešným svetom, ako aj zo stretávania sa navzájom!

Asi je pred nami ešte veľký kus cesty, Vaša Svätosť, kým dôjdeme do Emauz, kde budeme môcť spoločne lámať Chlieb Života. Kráčame však spoločne, a naviac nie sme sami. Náš Pán ide s nami, a preto by sme sa nemali báť. Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou svetového spoločenstva Pravoslávnych cirkví, oceňuje ako potrebnú a prínosnú prácu Spoločnej medzinárodnej komisie pre teologický dialóg medzi Rímsko-katolíckou a Pravoslávnou cirkvou, ktorej spolupredsedá Jeho Eminencia kardinál Kurt Koch a na zasadnutiach ktorej sa za našu miestnu Cirkev už dvanásť rokov zúčastňuje arcibiskup michalovsko-košický Juraj, prítomný i na tomto našom stretnutí.

Vaša Svätosť, môj drahý spolupútnik, na pripomienku nášho dnešného stretnutia dovoľte mi darovať Vám ikonu sv. Cyrila a Metoda a veľkomoravského kniežaťa Rastislava. Nech sa stane symbolom dobrej vôle a priateľstva, spomienkou na spoločné stretnutie a znamením nádeje pre budúcnosť. Kiež nás všetkých na našej spoločnej ceste sprevádza požehnanie nášho Zmŕtvychvstalého Pána!


Príhovor Jeho Svätosti pápeža Františka pri stretnutí s metropolitom českých krajín a Slovenska Rastislavom vo Vatikáne 11. mája 2018

Vaša Blaženosť,

v radosti zmŕtvychvstalého Pána rád vítam Vás i delegáciu, ktorá Vás sprevádza na tejto púti do Ríma, ktorú si konáte po prvý raz ako prímas Pravoslávnej cirkvi českých krajín a Slovenska. Som Vám vďačný za Vašu návštevu, ktorá nasleduje po minuloročnej návšteve kardinála Kocha, predsedu Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov vo Vašej arcidiecéze. Ďakujem Vám i za bratský rozhovor, ktorý sme mali, ako aj za Vaše srdečné slová.

Apoštol Pavol, prv než oslávil Pána obetovaním svojho života v tomto meste, napísal Rimanom: „Usilujme sa o to, čo slúži pre pokoj a na vzájomné budovanie" (Rim 14,19). Dobrorečme Pánu Bohu za duchovné putá, ktoré nás spájajú a podnecujú nás pokračovať vo vzájomnom budovaní a pri spoločnom hľadaní pokoja, ktorý je darom Zmŕtvychvstalého. Spomedzi tých spojív chcel by som spomenúť hrob − tu v Ríme, v starobylej Bazilike sv. Klementa – sv. Cyrila, apoštola Slovanov, ktorého ohlasovanie rozšírilo vieru v krajoch, kde Vaša cirkev uskutočňuje svoje poslanie. Pri jeho hrobe ste slúžili Božskú liturgiu a vzdali ste tak úctu tomuto vznešenému svätcovi, ktorého si uctievajú kresťania na Východe i Západe. Práve osobnosť sv. Cyrila mi vnuká tri krátke myšlienky, s ktorými by som sa chcel bratsky podeliť.

Podľa tradície, bratia Cyril a Metod, pochádzajúci zo Solúna, priniesli pápežovi Hadriánovi II. relikvie sv. Klementa, jedného z prvých biskupov Ríma, ktorý zomrel vo vyhnanstve za vlády cisára Trajána. Toto gesto Cyrila a Metoda nám pripomína, že my, kresťania, sme spoločne zdedili nesmierne spoločné dedičstvo svätosti, na ktorom sa máme neustále podieľať. Spomedzi mnohých svedkov, nespočetní mučeníci − podobne ako sv. Klement − vyznali vernosť Ježišovi v minulých storočiach, ale aj v nedávnej dobe, keď napríklad ateistické prenasledovanie zasiahlo vaše krajiny. A ešte aj dnes utrpenia mnohých bratov a sestier prenasledovaných pre Evanjelium sú naliehavou výzvou, ktorá nás nabáda hľadať väčšiu jednotu. Kiežby nám príklad Cyrila a Metoda pomohol zvalorizovať toto dedičstvo svätosti, ktoré nás už spája!

Druhý aspekt, ktorý nám pripomínajú sv. apoštoli Slovanov, sa týka vzťahu medzi evanjelizáciou a kultúrou. Ako vzdelaní Byzantínci, títo sv. bratia sa odhodlali preložiť evanjeliové posolstvo do reči prístupnej slovanským národom Veľkej Moravy. A tým, že vkĺbili Evanjelium do istej kultúry, napomohli jej rozmach. Apoštolát sv. Cyrila a Metoda, ktorých pápež Ján Pavol II. vyhlásil za spolupatrónov Európy, ostáva pre všetkých nás aj dnes vzorom evanjelizácie. Pre ohlasovanie Pána nestačí len upevňovať schémy z minulosti, ale treba sa započúvať do Ducha, ktorý stále vnuká nové a odvážne cesty na evanjelizovanie súčasných ľudí. Robí tak i dnes, aj v tradične kresťanských krajinách, ktoré sú často poznačené sekularizáciou a ľahostajnosťou.

Od sv. Cyrila e Metoda by som chcel prebrať ešte posledný podnet. Podarilo sa im prekonať rozdelenia, ktoré vznikli medzi kresťanskými komunitami rôznych kultúr a tradícií. V tomto zmysle možno povedať, že v nich «vidíme opravdivých predchodcov ekumenizmu» (Ján Pavol II., Slavorum Apostoli, 14). Tým nám pripomínajú, že jednota neznamená rovnakosť, ale zosúladenie rôzností v Duchu Svätom. Kiežby nás svedectvo sv. Cyrila a Metoda sprevádzalo na putovaní k úplnej jednote a podnecovalo nás prežívať túto rôznosť v spoločenstve tak, aby sme sa nikdy nenechali odradiť od našej cesty ktorú sme z vôle Pána povolaní prekonávať s radosťou. V tomto zmysle si cením aktívnu účasť vašej cirkvi v Zmiešanej medzinárodnej komisii pre teologický dialóg medzi Katolíckou cirkvou a Pravoslávnou cirkvou, v osobe tu prítomného arcibiskupa Juraja. Prajem si, aby táto Komisia, ktorá v roku 2016 vydala v Chieti dokument o vzťahoch medzi pápežským primátom a konciliaritou v prvom tisícročí, pokračovala prehlbovať dialóg na túto tému.

Vaša Blaženosť, drahí bratia, znovu Vám ďakujem za Vašu návštevu, ktorá je darom pre vzrast vzájomného budovania, a ktorá posilňuje naše duchovné a priateľské zväzky. Na príhovor sv. Cyrila a Metoda prosím Pána, aby sme jedného dňa dosiahli úplnú jednotu, ku ktorej smerujeme. Prosím Vás, aby ste Vašich veriacich ubezpečili o mojej spomienke v modlitbe a odovzdali im môj pozdrav v zmŕtvychvstalom Kristovi. Vzývajúc na všetkých požehnanie Pána a ochranu Matky Božej vás prosím, aby ste si našli miesto pre mňa vo vašich modlitbách.

VIDEO - Zdroj: www.romereports.com
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty