Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav na oslavách 500. výročia reformácie v Bratislave

Domov   >   Vyhľadávanie
V utorok 31. októbra 2017 vyvrcholili misijné podujatia ECAV na Slovensku, venované 500. výročiu reformácie, ktoré sa pod názvom „Oslobodení Božou milosťou" konali postupne vo všetkých 14 seniorátoch ECAV na Slovensku.

Na slávnostných službách Božích k 500. výročiu reformácie v Evanjelickom kostole Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke sa zišli pozvaní hostia a veriaci z celého Slovenska. Služby Božie v priamom prenose vysielala RTVS − Slovenská televízia.

Slávnostnú kázeň mal generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik. Na základe textu z Listu apoštola Pavla Rímskym 3, 23 – 25a. 28 sa zamýšľal nad učením apoštola Pavla o ospravedlnení vierou, o slobode kresťana, o istote spásy v Ježišovi Kristovi, ktoré vyzdvihoval Martin Luther a s ním celé reformačné hnutie. Zdôraznil, že z vďaky za Božiu lásku a milosť máme aj my s láskou slúžiť svojim blížnym, žiť s nimi v pokoji a láske, v porozumení, odpúšťať a pomáhať tam, kde je to potrebné. Máme sa na svoj život pozerať aj kriticky a snažiť sa, aby sme „z Božej milosti rástli na základe Božieho slova, ktoré má formovať nás, a nie my si Božie slovo prispôsobovať". Na záver generálny biskup zhrnul svoje myšlienky slovami: „Dr. Martin Luther a s ním celá reformácia vyzdvihla z Písma svätého veľké evanjelium: Človek je ospravedlnený pred Pánom Bohom z milosti, pre zásluhy Pána Ježiša Krista, skrze úprimnú, hlbokú a vďačnú vieru v Ježiša Krista, nášho Spasiteľa. Táto veľká Božia láska k nám nás zaväzuje, a zároveň zmocňuje k životu služby lásky všetkým ľuďom. To je aj pre nás dnes osobne odkaz reformácie. To je zvesť Božieho slova a Božia požiadavka pre nás – kresťanov-evanjelikov augsburského vyznania. Zostaňme jej verní až do smrti! Podávajme ju novým generáciám, aby aj ich zahrnula láska a milosť nášho Pána Ježiša Krista! Amen."

Po kázni slova Božieho pplk. Mgr. Milan Petrula, riaditeľ Úradu ekumenickej pastoračnej služby Ministerstva vnútra SR, prečítal Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku, v ktorom sa okrem iného tiež zdôrazňuje: „Prosme Ducha Svätého, aby nás Božím slovom formoval, nie aby sme si Písmo sväté my sami prispôsobovali podľa trendov tej-ktorej doby. Musíme zostať vernými Písmu svätému, ktoré sa vysvetľuje Písmom. Veď tu ide o život časný i večný, o pravdu, spásu, dobro jednotlivcov i ľudstva, o skutočnú, pomáhajúcu, oslobodzujúcu, tvoriacu Božiu lásku pre každého." Potom tajomník GBÚ pre zahraničie Samuel Miško prečítal 1. až 7. článok z Augsburského vyznania viery z roku 1530.

V rámci služieb Božích Predsedníctvo ECAV na Slovensku odovzdalo pamätnú medailu k 500. výročiu reformácie predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi, ktorý poďakoval za ocenenie i za pozvanie na slávnosti. Zdôraznil, že počin Dr. Martina Luthera sa stal významným medzníkom nového myslenia a utvárania života európskych národov a vyzdvihol Lutherov preklad Biblie ako revolučný čin, ktorý priniesol ovocie aj v diele významných osobností evanjelickej cirkvi a slovenského národa, najmä štúrovcov. Vyzval k zamysleniu nad zmyslom života a takými hodnotami, ako sú dobro, láska, odpustenie, úcta a pomoc, a vyjadril potrebu reformy v oblasti vzťahu rodiny a štátu. Na záver s úctou a vďakou zablahoželal Evanjelickej cirkvi k jej jubileu.

Chrámovému zhromaždeniu aj televíznym divákom sa prihovoril generálny dozorca ECAV na Slovensku Imrich Lukáč, ktorý veriacim v chráme aj pri televíznych obrazovkách adresoval i kritické slová: „Aj do chrámu a do cirkvi možno doniesť kadečo. No pamätajme, že veci nečisté a nečestné tam nepatria. To sú slová na zamyslenie práve pre veriacich, duchovných, pre pracovníkov cirkvi. Čo do nej vnášame? Aký príklad dávame? Aký príklad dávame pre spoločnosť? Čisté veci sa špinavými rukami ani špinavým srdcom robiť nedajú." 

Na slávnosti do Bratislavy prišli aj evanjelici z prihraničných cirkevných zborov v Rakúsku. V ich mene sa prihovoril tajomník Evanjelických farárskych spolkov v Európe Sönke Frost, ktorý pôsobí ako ev. a. v. farár v neďalekom Nickelsdorfe. V mene nemeckých evanjelikov chrámové zhromaždenie pozdravil predseda farárskeho spolku v Durínsku a farárskych evanjelických spolkov VELKD Martin Michaelis.

Na službách Božích sa zúčastnili početní farári a farárky z celého Slovenska, predstavtelia Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK, synodáli a členovia ďalších cirkevných grémií, zástupcovia evanjelikov žijúcich v zahraničí: predseda Asociácie slovenských evanjelických cirkví (ASEC) Jaroslav Javorník, ev. a. v. farár z Kulpína, senior Andrej Bobčok zo Slovenského evanjelického a. v. seniorátu v Rumunsku, námestná farárka Hilda Gulácsiová-Fabuľová zo Slovenského evanjelického cirkevnéý zboru a. v. v Budapešti, no aj poslanci Národnej rady SR, zástupcovia diplomatických zborov v SR, primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal a ďalší predstavitelia verejného a spoločenského života. 

Na služby Božie prijali pozvanie i predstavitelia ekumény. Z cirkví združených v Ekumenickej rade cirkví v SR prišli Jeho Blaženosť pravoslávny arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav, predseda Rady Bratskej jednoty baptistov Ján Szöllös a ďalší; z cirkví, ktoré sú v ERC v SR členmi-pozorovateľmi, sa zúčastnili bratislavský arcibiskup – metropolita a predseda KBS Stanislav Zvolenský a biskup František Rábek z Ordinariátu OS a OZ SR, vladyka Peter Rusnák z Gréckokatolíckej cirkvi, predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR Igor Rintel aj čestný predseda Pavol Traubner, ako i ďalší bratia a sestry z ekumény.

Na slávnostných službách Božích okrem generálneho biskupa Miloša Klátika liturgovali biskup Západného dištriktu Milan Krivda a biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol, seniorka Liptovsko-oravského seniorátu Katarína Hudáková, senior Tatranského seniorátu Jaroslav Matys, podpredseda Združenia evanjelických duchovných Jozef Vereščak a člen správnej rady Asociácie slovenských evanjelických cirkví Peter Soták.

K slávnostnému vyzneniu hudobnej zložky služieb Božích prispel Janko Siroma, ktorý hral na organe, aj hráči na dychových nástrojoch Karol Sipos, Miroslav Ponjičan a Jozef Chorvát. Zaspieval Spevácky zbor duchovných Bratislavského seniorátu, ktorý dirigoval Janko Siroma, a spevokol Laudate z CZ ECAV Bratislava-Petržalka pod taktovkou Tomáša Rojčeka.

Zdroj: www.ecav.sk/Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU - Zdroj: www.ecav.sk
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty